ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT …..

LUISTER NAAR
MIJN WOORDEN, MAAR ZIE VOORAL NIET NAAR MIJN DADEN

“Kroniek uit de handelingen van een postjespakker”

Respect voor fatsoensnormen, morele en ethische waarden bepalen eveneens, naast de decretale regelgeving, het gedragspatroon van een verkozen mandataris.

Door handelingen te verrichten waarvoor hij noch bevoegd, noch gemandateerd was, en door ostentatief tussen het publiek plaats te nemen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad, heeft Eddy WARRAND deze waarden en normen volkomen miskent en genegeerd.

Het is ongezien dat een lid van het college van burgemeester en chepenen, om welke reden ook, de vergadering van de gemeenteraad onmogelijk maakt met een agenda nota bene, die hij zelf goedgekeurd heeft.

Het is perfect mogelijk dat een verkozen mandataris zich niet meer kan terugvinden in de politieke lijn van de formatie met dewelke hij verkozen werd; de enige logische en voor de hand liggende deontologische houding is het mandaat ter beschikking stellen van de groep die de toekenning van het mandaat mogelijk gemaakt heeft.

Een democratische besluitvorming veronderstelt immers de keuze tussen meerderheid en minderheid; tegelijkertijd tot beide groepen behoren is de negatie er van.
Door tegelijkertijd vast te houden aan zijn schepenmandaat en oppositie te voeren verkracht Eddy WARRAND de wezenlijke inhoud van de democratische
besluitvorming en negeert hij ostentatief zijn ambtseed: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

Als voorzitter van de gemeenteraad stel ik vast dat de rechten voorzien door artikel 32 van het gemeentedecreet door Eddy WARRAND misbruikt worden om politieke standpunten in te nemen die niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met deze waartoe hij zich binnen de L v B groep verbonden heeft bij het aanvaarden van zijn schepenmandaat.

De decreetgever heeft er zich toe beperkt het tot de orde roepen in geval van het gebruik van scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, of het gebruik van persoonlijke aantijgingen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad.

De decreetgever heeft  niets voorzien om mandatarissen tot de orde te roepen en te sanctioneren die hun politieke formatie verlaten hebben met dewelke zij aan de verkiezingen deelgenomen hebben en aan dewelke zij hun mandaat en de er aan verbonden rechten en voordelen te danken hebben.

Ik kan dus niets anders dan vaststellen dat Eddy WARRAND ostentatief weigert de passende gevolgen te trekken uit zijn houding en blijft weigeren zijn mandaat ter beschikking te stellen van de groep met dewelke hij verkozen werd en tegelijkertijd  dit mandaat misbruikt om deze groep en de meerderheid politiek te bekampen.

De voogdij, verwijzend naar het gemeentedecreet, aanvaardt niet dat de voorzitter van de gemeenteraad dit als orde verstorend beschouwd; niets echter belet de voorzitter van de gemeenteraad, in acht nemen artikel 32 van genoemd decreet, de tussenkomsten van Eddy WARRAND als beledigende uitdrukkingen te kwalificeren en
tot de orde te roepen.

Tenslotte, er aan toevoegend, enkele citaten uit een pamflet van een recent opgerichte politieke formatie waarvan
Eddy WARRAND zich stichtend lid noemt, ik citeer:

 

… De burger begrijpt er al lang niets meer van en komt voor de
zoveelste keer tot de conclusie dat het “allemaal dezelfde zijn” en dat het enkel om postjes te doen is.

 … Maar dan moet het eigen belang van de mandataris plaats maken voor het belang van de inwoner die hem verkozen heeft.

Dit kan, gezien de politieke houding van Eddy WARRAND, niets anders dan als plat populisme gekwalificeerd worden en is duidelijk de schaamteloosheid voorbij; hij heeft zijn destructieve arrogantie niet meer onder controle

In verband met de bevoegdheidsverdeling in de schoot van het college van burgemeester en schepenen schrijft de gouverneur op 14 juni 2011, ik citeer:

Artikel 53 van het gemeentedecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen collegiaal beslist. Uit
geen enkele bepaling van het gemeentedecreet volgt dat aan alle leden van het college van burgemeester en schepenen een specifieke bevoegdheid moet worden toegekend.

 

Het behoort tot de autonomie van het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden te verdelen onder de schepenen en het is dan ook mogelijk dat één schepen geen of geen bevoegdheid meer heeft. Bijgevolg ben ik de mening toegedaan dat de collegebeslissingen betreffende de bevoegdheidsverdeling van de schepenen
bestuursmaatregelen zijn van interne orde, waarover enkel het college kan beslissen.

 

Als gouverneur kan ik dan ook niet verder tussenkomen in deze zaak.

Eddy WARRAND is hieromtrent zeer discreet gebleven. De media heeft hij daaromtrent niet op de hoogte gebracht. Lef is duidelijk een éénrichtingsovertuiging.

Willy DE WAELE
Ere burgemeester

Voorzitter van de gemeenteraad

Advertentie

OPEN BRIEF AAN DE GOOIKSE CD&V VOORZITTER

maandag 7 februari 2011

 

De heer Frank Ruttens

voorzitter van de CD&V afdeling Gooik

 

 

Geachte heer voorzitter,

 

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de plaatselijke CD&V afdeling vond u het nodig het Lenniks gemeentebestuur platte demagogie in de schoenen te schuiven; zie onderstaand uittreksel uit uw toespraak (webstek CD&V Gooik):

We mogen trouwens fier zijn dat we dit jaar ook een sluitende begroting kunnen indienen zonder dat aan de Gooikenaars gevraagd moest worden extra bij te dragen. Ja Lennik, we zijn fier dat we dankzij een zuinig en bewust beleid, onze belastingen op 7% kunnen houden.

Wij betalen wat we moeten betalen voor de brandweer en het voorstellen alsof wij onze beloften niet nakomen is laag bij de grond en platte demagogie. Zoek de problemen steeds eerst bij jezelf, wij proberen dit ook elke dag opnieuw.

Lennik heeft inderdaad met een gemotiveerd aangetekend schrijven aan de Gooikse burgemeester voorgesteld de kosten van de brandweer mede te financieren (250.000 €); deze brief bleef tot op heden formeel onbeantwoord. Zelfs ontvangst melden behoort niet tot de geplogenheden van de Gooikse burgmeester.

Voor de goede orde: Lennik heeft nooit beweerd dat het Gooikse gemeentebestuur de wettelijke verplichtingen inzake de brandweer niet nakomt. Tussen de achterhaalde wettelijke verplichtingen om mede in te staan voor de veiligheid van de eigen bevolking enerzijds, en de morele verantwoordelijkheid en de billijkheid anderzijds, gaapt een immense afgrond.

Het brandweerkorps van Lennik staat inderdaad, als centrumgemeente, in voor de brandweer- en ziekenwagendiensten voor de beschermde gemeente Gooik (zoals voor Roosdaal trouwens).

Met zijn brief van 27 januari 2011 erkent de gouverneur van Vlaams-Brabant deze problematiek, ik citeer:

Het is duidelijk dat deze situatie voor de centrumgemeenten een serieuze aderlating betekent. Sommige burgemeesters geven zelfs duidelijk te kennen dat zij in liquiditeitproblemen zullen komen, indien er niet gauw een oplossing wordt gevonden.

Voor het dienstjaar 2011 voorziet Lennik voor de brandweer- en ziekenwagendiensten een uitgave van 783.690 € (90,94 € per inwoner); Gooik voorziet 175.000 € (19,61 € per inwoner). De budgettaire handicap van Lennik tegenover Gooik bedraagt 618.649 €; precies de waarde van anderhalf procent aanvullende personenbelasting. Bovenop verliest mijn gemeente een investeringscapaciteit van 8.480.000 €.

In 2010 betaalde de Lennikse belastingsbetaler 1.582,59 € (566 tussenkomsten) per tussenkomst van de brandweerdiensten; voor dezelfde dienstverlening betaalt de Gooikse belastingbetaler 350,88 (456 tussenkomsten).

Het is trouwens een fabeltje dat Gooik niet kan instaan om mede kosten van de veiligheid van de eigen inwoners te financieren gezien het CD&V gemeentebestuur voor het dienstjaar 2011 een krediet van 627.630 € voor niet verplichte uitgaven ingeschreven heeft.

Indien u enig inzicht had in de Gooikse begroting dan zou u beseffen dat deze uitgaven enkel kunnen gefinancierd worden omdat uw gemeentebestuur de kosten van de brandweer- en ziekenwagendiensten voor 80 % ten laste van mijn gemeente legt.

Teneinde de operationele slagkracht van de brandweerdiensten op pijl te houden zijn de financiële inspanningen, die Lennik op zich neemt, van levensbelang voor de veiligheid, ook voor de inwoners van uw gemeente.

De financiële draagkracht van mijn gemeente heeft echter de grens van haar mogelijkheden bereikt en zal op zeer korte termijn niet meer kunnen instaan om deze dienstverlening verder te kunnen financieren.

Durft u het aan uw bevolking te informeren omtrent de gevolgen voor hun have en goed?

Gezien de “collegiale” houding van het Gooikse CD&V gemeentebestuur is Lennik genoodzaakt 8,5 % aanvullende personenbelastingen te vragen om de gewone dienstverlening te kunnen financieren, investeringen uitgezonderd.

De Lennikse Christen-democraten zullen bijzonder opgetogen zijn te vernemen dat zij anderhalf procent meer aanvullende personenbelastingen betalen om hun Gooikse geestesgenoten te ontslaan van de kosten van de brandweer- en ziekenwagendiensten.

Voor de CD&V Gooik is populisme belangrijker dan investeren in de veiligheid van de eigen inwoners.

Wie is hier laag bij de grond en wie gaat zich te buiten aan platte demagogie?

Door te weigeren een bijkomend deel van de kosten van de brandweer- en ziekenwagendiensten te dragen hypothekeert de CD&V van Gooik deze dienstverlening en brengt de veiligheid van have en goed van niet alleen de eigen inwoners maar van alle beschermde gemeenten (Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik, Roosdaal en Herne), in gevaar.

Het Gooikse gemeentebestuur en de Gooikse CD&V dragen hieromtrent tegenover hun bevolking en deze van het beschermde gemeenten een verpletterende verantwoordelijkheid.

Tijdens het begrotingsdebat hebben de Gooikse liberale gemeenteraadsleden tevergeefs de aandacht op deze problematiek gevestigd; de CD&V meerderheid had er geen oren naar.

Heel anders is het gesteld met de CD&V collega’s van Bever, Galmaarden en Herne die samen 2.000.000 € investeren in een nieuwe brandweerkazerne om de veiligheid van hun inwoners te waarborgen. De personeels- en werkingskosten worden door Lennik gedragen.

Op het einde van uw toespraak stelt u, ik citeer:

“Omdat Mensen Belangrijk zijn” is ook vandaag nog de beste verwoording waar CD&V voor staat.”

 “Als die Mensen Belangrijk zijn, waarom dan niet voor hun veiligheid instaan?”

Luister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden, heeft aan actualiteit niets ingeboet.

Gezien deze kwetsende en niet onderbouwde uitlatingen daag ik u uit tot een publiek debat omtrent de begroting van uw gemeente en de financiering van de brandweer- en ziekenwagendiensten.

 Met bijzondere hoogachting,

 Willy DE WAELE

Burgemeester