BELANGENCONFLICT

zaterdag 14 november 2009

            OPEN BRIEF

De heer Karl-Heinz LAMBERTZ

Minister-president van de Duitse Gemeenschap

Koningsstraat, 180

 

1000               BRUSSEL

Geachte heer Minister-president,

U was zo vriendelijke op 9 oktober 2009 een delegatie van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde te ontvangen.

Duidelijk hebt u toen gesteld dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet het probleem is van de Duitse Gemeenschap is en dat u onze analyse deelt:

 • Aanpassing van de kieswetgeving aan de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn;
 • De uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003; dit arrest stelt dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het land en een discriminatie inhoudt tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied;
 • Geen compensatie voor het rechttrekken van deze ongrondwettelijke toestand;

U hebt toen stellig beloofd dat u niet zou ingaan op het verzoek tot inroepen van een belangenconflict door één taalgemeenschap; ik citeer u letterlijk: “indien niemand ons iets vraagt zullen wij niets doen”, einde citaat.

Volgens de grondwettelijke bepalingen kan het belangenconflict ingeroepen worden wanneer de uitoefening van bevoegdheden schade kan berokkenen aan de federale overheid of de gewesten en gemeenschappen.

Tot op heden is het belang door het Franse Gemeenschap niet aangetoond; trouwens bij een gesplitste kieskring wordt aan de Franstaligen in Halle-Vilvoorde geen enkel recht afgenomen; zij kunnen perfect blijven stemmen voor Franstalige kandidaten.

Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement is een kandidaat (Christian VAN EYCKEN) van de Union des Francofones in Vlaams Brabant verkozen.

Indien u niet kan aanvaarden dat omtrent de politieke, administratieve en territoriale homogeniteit en integriteit van Vlaanderen niet kan onderhandeld worden dan moeten u  beseffen dat u de fundamenten van het Belgisch federaal model onderuit haalt, aansturen op een regeringscrisis, en er de gevolgen van ondergaan.

Het naleven van de Grondwet en het afdwingen van naleving ervan en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 behoren tot de meest fundamentele plichten in een rechtsstaat. Daarover kan niet worden onderhandeld tenzij u het bestaan van de rechtsstaat in vraag stelt. Door de Franstaligen steeds ter wille te zijn versnelt u enkel de ontbinding van het Belgische federale staatsverband.

Wij vragen trouwens dezelfde regeling die voor de Duitse Gemeenschap van toepassing is voor de Europese verkiezingen; hoewel alle gemeenten van het Duitse taalgebied faciliteiten hebben ten voordele van de Franstaligen, is er een Duits kiescollege met als territorium het Duits taalgebied. De Franstaligen leggen geen  lijsten neer in het Duitse taalgebied voor de Europese verkiezingen.

Via de media verneem ik dat u door het inroepen van het belangenconflict voor deze goede diensten als volgt beloond werd:

 • het Waalse gewest zal inzake ruimtelijke ordening bevoegdheden afstaan aan uw regering;
 • voor stad Eupen zal tegen 2018 een voetbalstadium met een capaciteit van 12.000 toeschouwers gefinancierd worden;

In aansluiting met ons onderhoud van vrijdag 9 oktober 2009 verneem ik dan graag:

 • conform uw engagement op 9 oktober 2009 verneem ik graag wie u gevraagd heeft, zowel van Franstalige als van Vlaamse zijde, een belangenconflict in te roepen;
 • Is de compensatie, hoger vermeld, correct weergegeven;

Ik twijfel er niet aan dat u, een man van zijn woord, mij zeer spoedig en omstandig een antwoord zult geven.

Met bijzondere hoogachting,

Willy DE WAELE

                        Burgemeester

Advertentie

DEMOCRATIE

zondag 29 november 2009

             OPEN BRIEF

De heer Philippe MOUREAUX

Minister van Staat

Senator-Burgemeester

Scheutboslaan, 24/7

 1080               BRUSSEL

 

 Geachte Collega,

Met zeer veel eerbied voor uw titels en verdiensten veroorloof ik het mij u als collega aan te schrijven

In De Morgen van zaterdag 28 november 2009 stelt u, ik citeer:

“Zonder een akkoord over B H V komen wij terecht in een periode van hevige politieke turbulentie. Als de regering het probleem niet oplost haalt zij het einde van de legislatuur niet. Zonder akkoord over B H V valt Leterme II”, einde citaat.

Even voordien liet u in Le Soir opnemen, ik citeer:

 “Op een op andere mannier zal B H V op een dag gesplitst moeten worden, maar voor de Franstalingen zullen er garanties en grote toegevingen van Nederlandstalige kant moeten tegenover staan”, einde citaat.

Uw partijvoorzitter doet er nog een schepje bovenop door te verkondigen dat de splitsing van B H V het einde van het Belgische staatsverband voor gevolg zal hebben.

Nochtans ligt de oplossing binnen handbereik. Stop met de belangenprocedures en laat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de splitsing goedkeuren; dit biedt op zich enige aardige voordelen:

Het Belgische staatsverband overleeft en wordt een turbulentie bespaard – toch één van de zorgen van de P S – en de Franstalingen kunnen zich probleemloos verder laven aan de Vlaamse gulheid;

 • De regering Leterme II kan ongestoort verder regeren tot medio 2011 en zich volledig concentreren op het rechttrekken van de voluntaristische begroting die met rustige vastheid opgesteld is;
 • De Grondwet wordt gerespecteerd; voor een staatsman van uw formaat moet dat toch een grote voldoening inhouden;
 • Het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt nagekomen en de rechtsstaat wordt geëerbiedigd; andermaal een hoogtepunt voor een doordesemd democraat;
 • De Franstalingen wordt geen enkel recht ontnomen en kunnen verder in Vlaams Brabant probleemloos lijsten neerleggen en verkozen worden; 
 • De stemming over de splitsing van de kieskring en van het gerechtelijke arrondissement door de volksvertegenwoordiging zal u zonder twijfel als een democratisch hoogtepunt waarderen – meerderheid tegen minderheid. Voor uw politieke formatie en voor uzelf, die de democratische besluitvorming hoog in het vaandel voeren, zal dit ongetwijfeld als een hoogdag in uw annalen geboekstaafd blijven;

 Het zou onbegrijpelijk zijn dat u dergelijke voordelen uit uw handen laat glippen om de voorrechten van een handvol Franstalingen in de Vlaamse rand rond Brussel, die zich uit vrij wil in Vlaanderen gevestigd hebben en weigeren zich aan te passen, te verdedigen.

 Bovendien lijkt met mij onwaarschijnlijk dat u als eminent socialist zult kunnen uitleggen dat u meer belang hecht aan het bestendigen en uitbreiden van de voorrechten van een handvol Franstaligen in de Vlaamse rand dan u te bekommeren omtrent het welzijn en de welvaart van uw Franstalige lotgenoten.

 Ik twijfel er niet aan dat u zeer spoedig zult inzien dat de beste oplossing voor de pacificatie in deze federale staat er in bestaat de splitsing van de kieskring B H V en van het gerechtelijke arrondissement te laten goedkeuren door de Volksvertegenwoordiging.

 Ik hoop u hieromtrent spoedig te lezen.

 Met bijzondere hoogachting,

 

Willy DE WAELE

                        Burgemeester