Vilvoordse burgemeester geconfronteerd met eigen stemgedrag

Tijdens de Vilvoordse gemeenteraad van maandag 27 november 2017 haalt burgemeester Hans BONTE zwaar uit naar een Franstalige rechter die in enkele vonnissen gerechtelijke onderzoekers en agenten uit Halle-Vilvoorde beschuldigt van vooroordelen en racisme (Knack van 28 november 2017).

De burgemeester heeft een punt, maar vergeet erbij te melden dat hij zelf de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel goedgekeurd heeft en dat deze wet enkel kan worden gewijzigd met een bijzondere meerderheid zoals voorzien in artikel 4 van de grondwet.

Desbetreffend werd grondwetsartikel 157bis toegevoegd, ook door de Vilvoordse burgemeester goedgekeurd:

De essentiële elementen van de hervorming met betrekking tot het gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de ermee overeenstemmende aspecten inzake het parket, de zetel en het rechtsgebied, kunnen niet worden gewijzigd dan bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid.

Het vierde artikel van de grondwet bepaalt:

 

De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden gewijzigd of gecorrigeerd dan bij een wet, aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja- stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

Ik wens de Vilvoordse burgemeester veel succes om de Franstaligen te overtuigen dit grondwetsartikel te wijzigen.

Met mijn brief van 6 juni 2012 (zie deze blog) aan alle federale parlementsleden heb ik reeds gewezen op de nefaste gevolgen van de goedkeuring van deze regelgeving:

Met het oog op het prioritair behandelen van Franstalige zaken zullen functioneel tweetalige Franstalige magistraten van het parket van Brussel aan dat van Halle-Vilvoorde worden toegevoegd. Zij zullen onder het gezag staan van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde voor wat de uitvoering van het strafrechtelijk beleid betreft maar onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur des Konings van Brussel (bladzijde 21 van het regeerakkoord).

 

In het grondwettelijk tweetalig gewest zal, met uitsluiting van de Nederlandstalige juristen, het tweetalig Brussels Parket door een Franstalige procureur worden geleid.

Dit heeft voor gevolg dat doctors, licentiaten en de masters in de rechten, die hun examen in het Nederlands afgelegd hebben, nooit meer in deze ambten kunnen benoemd worden.

Als er al begrip kan voor opgebracht worden in eigen taal berecht te worden (geldt niet voor de Vlamingen in Wallonië) is het totaal onaanvaardbaar dat tweetalige Vlaamse magistraten hierbij worden uitgesloten. Dat Franstaligen in het Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde enkel door Franstalige magistraten kunnen vervolgd en berecht worden staat gelijk met etnische rechtspraak.

Dit is één van de vele nefaste gevolgen voor Vlaanderen van de 6de staatsmisvorming goedgekeurd door de CD&V, VLD, Spa en Groen

De Vilvoordse burgemeester is eveneens vergeten dat zijn partijvoorzitter in mei 2004 met burgemeesters van Halle-Vilvoorde een gezamenlijke verklaring ondertekenden met de partijvoorzitters (Steve STEVAERT voor de Spa) waarin duidelijk overeengekomen werd dat de splitsing van de kieskring Vlaanderen geen prijs mocht kosten.

Zij die nog hopen dat de Franstaligen, die vrij hun woonplaats in Vlaanderen gekozen hebben, zich zouden aanpassen aan taal en de cultuur van de gastgemeenschap, zijn een illusie armer.

Waarom trouwens zouden ze zich ervoor inspannen gezien hun administratieve, electorale en juridische voorrechten in de grondwet en met bijzondere wetten verankerd zijn en die zonder de instemming van de Franstalige minderheid niet kunnen worden gewijzigd.

Aan justitieminster K. GEENS vragen zeer spoedig werk te maken van een volwaardige rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde getuigt van een ontstellend gebrek aan dossierkennis en bedroevende naïviteit.

Als een boemerang wordt de Vilvoordse burgemeester met de vernederende gevolgen van zijn stemgedrag geconfronteerd.

Willy DE WAELE – Ere burgemeester

 

Advertentie