Uitgelicht

“Vrijheid of blijvende verknechting”

Het democratisch besluitvormingsproces laat ruimte aan minderheden, zonder dat deze de inzichten en de overtuigingen van een meerderheid kunnen verhinderen of tegenhouden. Vrij en gelijk in rechten en plichten houdt in dat niemand op voorrechten aanspraak kan maken en vrij en onder gelijke voorwaarden kan deelnemen aan de besluitvorming.Een eenvoudige meerderheid beslist en de genomen beslissingen zijn ook bindend voor de minderheid.

De bijzondere meerderheid voorzien door het vierde grondwetsartikel staat haaks op deze democratische besluitvorming. Samen met de belangenconflict- en alarmbelprocedure heeft de Franstalige minderheid wapens in handen om elk intitiatief en noodzakelijke veranderingen voor Vlaanderen af te remmen en zelfs te verhinderen. De politieke, administratieve, financiële en juridische voorrechten van de Franstalige minderheid werden, met de collaboratie van de “Vlaamse” niet-nationalistische partijen, vergrendeld en kunnen zonder hun instemming niet meer worden gewijzigd.

De Vlaamse demografische meerderheid werd hiermede tot een politieke minderheid gedegradeerd. Vlaanderen is waarschijnlijk het enige volk, behoudens dictaturen, dat zijn demografische meerderheid heeft laten vergrendelen om een Belgisch staatsverband, dat het financiert, in stand te houden tegen de belangen van Vlaanderen.

In KNACK van 23 december 2020 laat de gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof, de heer André ALEN, optekenen:

Als ze artikel 35 van de grondwet niet kunnen of willen uitvoeren, zullen wij nooit tot homogene bevoegdheidspaketten komen. Tegelijk heeft de ervaring mij geleerd dat die andere techniek van hervormingen, herfederalisering van bevoegdheden, in dit land onmogelijk is.

De gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof laat echter na te vermelden dat de uitvoering van artikel 35 van de grondwet enkel kan met een bijzondere meerderheid, zoals voorzien door het vierde artikel van de grondwet. Dan weet je het wel.

In uitvoering van de regeerverklaring werden Annelies VERLINDEN (CD&V) en David CLARINVAL (MR) er mede gelast het Vlaamse autonomie streven te verzoenen met het Franstalig Belgisch unitarisme. Zij zullen er niet onder uit kunnen komen en vast te stellen dat de Franstalige minderheid een politieke voert die het niet kan financieren en de Vlaamse meerderheid struktuurhervormingen wenst voor dewelke geen meerderheid kan worden gevonden.

Herinner het T en T duo uit de zeventiger jaren, de costa’s en andere overlegplatformen die tot een onwerkbare staatsstructuur geleid hebben. Omdat de tegenstellingen binnen de VIVALDI regering onoverbrugbaar zijn wordt als schaamlapje een raadpleging van de bevolking in het vooruitzicht gesteld.

Cruciaal bij deze is of deze raadpleging zal ingeleid worden met een grondige historiek, zoals hoger uiteengezet, zodat de burger zal kunnen oordelen en voorstellen formuleren. Zal deze raadpleging vrij zijn van manipulatie en voorstellen die niet passen in het VIVALDI patroon met algoritmenwegfilteren?

Indien er voorafgaand aan deze vragen geen duidelijk antwoord geformuleerd wordt rest er voor de Vlamingen maar één antwoord:

B O Y C O T T E N

De Italiaanse humanist en filosoof, Francesco PETRARCA (1304 – 1374) kon ons politiek systeem niet beter omschrijven:

Een oord van droefheid waar al wat ademt lieGT.

Deze blokkeringen doorbreken is enkel mogelijk door de grondwet te verlaten en de Franstaligen en Vlamingen autonome laten beslissen over de organisatie van hun staatsverbanden en de rechten en plichten van hun burgers.

Iedere andere oplossing is gedoemd te mislukken.

De grondwet verlaten kan met een gewone meerderheid, zoals deze in 1831 ook met een gewone meerderheid is goedgekeurd. In de federale Kamer beschikken de Vlamingen over 88 mandaten, ruim genoeg voor een eenvoudige meerderheid van 76 zetels; 43 ervan worden bezet door de N-Va en het VB. CD&V (12), OPVLD (12), Vooruit (9) en Groen (8).

De mandatarissen van CD&V, OVLD, Vooruit en Groen zullen voor de keuze moeten worden gesteld; kiezen voor Vlaamse autonomie of door de knieën gaan voor de particratie.

Vlaanderen moet durven buiten de lijntjes kleuren. Als de structuren van de politieke besluitvorming niet worden veranderd, zal er niets kunnen veranderen.

Een zevende staatshervorming kan en zal geen aarde aan de dijk brengen omdat deze ook binnen de huidige structuren zal moeten onderhandeld worden en andermaal zal eindigen in dubieuze compromissen met Vlaanderen als blijvende financier.

In de “SLEUTELS TOT ONTGRENDELING” beschrijven Hendrik VUYE en Veerle WOUTERS omstandig de mogelijkheden om buiten de grondwet te treden.

Gezien de grondwet naar believen kan gemanipuleerd worden en gemanipuleerd werd is het voorstel om een nieuwe grondwet op te stellen perfect uitvoerbaar en de enige mogelijk wijze om de Vlaamse demografische meerderheid te herstellen, hetgeen binnen de huidige grondwet onmogelijk is.

DE VLAMINGEN MOETEN ALLEEN MAAR DURVEN

Willy DE WAELE – Ere Burgemeester

Advertentie