Informatienota ter attentie van mevrouw A. TURTELBOOM, federaal minister van Binnenlandse Zaken ter gelegenheid van haar bezoek aan de politiezone Pajottenland.

I. POLITIE

 

A. Financiering

 

 Tot het dienstjaar 2010, mits een reeks besparingen, is de begroting 2010 met het overschot van de vorige dienstjaren in evenwicht kunnen neergelegd worden.

 Bij gelijkblijvende politiek en de verdere blokkering van de federale toelage is dit van 2011 niet meer haalbaar. Bij deze is geen rekening gehouden met de bouw van de broodnodige nieuwe politiepost.

 Bij het opstellen van de begroting voor het dienstjaar 2010 werd uitgegaan van het volgende:

 •  De personeelskosten stijgen met 6,32 % ten overstaan van de begroting 2009. De gemiddelde stijging van de personeelskosten van 2002 tot 2008 (rekeningen) is gelijk aan 8,52 %. In strijd met het analiteitsbeginsel worden de lonen van december 2009 ingeschreven in de rubriek vorige dienstjaren.
 •  De werkingskosten dalen met 10,91 % ten overstaan van de begroting 2009. De gemiddelde stijging van de werkingskosten van 2002 tot 2008 (rekeningen) is gelijk aan 7,19 %;
 •  De overdracht en schulduitgaven, respectievelijk 0,10 % en 1,39 %, zijn niet van aard om het begrotingsresultaat grondig te beïnvloeden;

  

 

 • Langs de ontvangstenzijde dalen de federale toelagen met 24.264,38 € (- 1,05 %). De gemiddelde stijging van de overdrachtuitgaven van 2002 tot 2008 (rekeningen) is gelijk aan 6,28 %;
 • Ter compensatie en teneinde het begrotingsevenwicht te realiseren werd de lokale toelage met 3 % verhoogd;
 •  De prestatie en schuldontvansten, respectievelijk 0,05 % en 0,13 %, zijn niet van aard om het begrotingsresultaat grondig te beïnvloeden;

  

  

De begroting 2010 heeft in eigen dienstjaar een 9.092,58 € en sluit af met een 0,00 € saldo door het inbrengen van de reserves van vorige dienstjaren. Deze reserves zijn begrotingsmatig niet meer voorhanden.

Rekening houdend met:

 •  een stijging van de personeelskosten van 3 %;
 • een stijging van de werkingskosten met 1,5 %;
 • een stijging van de federale toelage met 1,5 %;
 • een stijging van de gemeentelijke toelage van 2 %

Is de begroting voor 2010 de laatste die sluitend neergelegd kan worden; van 2011 af blijven het eigen dienstjaar, de eigen en vorige dienstjaren en het begrotingsresultaat negatief.

 

 

 

 

 

Het laat zich aandienen dat, gezien de federale begrotingsmoeilijkheden, de lokale besturen zullen moeten instaan om een groter deel de volgende begrotingen van de zone te financieren.

Deze bijkomende financiële inspanningen zullen te koste gaan van afremmen van de lokale initiatieven (gewone uitgaven en investeringen) en een verhoging van de lokale belastingen.

Onderstaande grafieken toont duidelijk aan dat de lokale besturen hun financieringsinspanning na de invoegetreding van de politiehervorming verdubbeld hebben.

 

B. Verkeersboetefonds

 

 Het Vlaams gewest heeft overduidelijk gekozen de wegen uit te rusten met snelheidscamera’s voor het afdwingen van de snelheidsbeperkingen; het Waalse en het Brusselse gewest zijn minder assertief. De verdeling van de opbrengst van het verkeersboetefonds houdt evenwel geen rekening met de inspanning van het Vlaams gewest.

 

 

De Vlaams politiezones verliezen van 2004 af:

 • 2004: 15.000.000 €
 • 2005: 21.000.000 €
 • 2006: 29.000.000 €
 • 2007: 31.000.000 €
 • 2008: 26.000.000 €
 • 2009: 31.000.000 €

Deze objectief niet te verantwoorden transfers naar het Waalse en Brusselse gewest worden door de Vlaams lokale besturen gecompenseerd met een hogere toelage aan de politiezones. Deze bijkomende Vlaamse inspanning heeft voor gevolg dat lokale initiatieven niet meer kunnen gefinancierd worden zonder belastingverhoging.

 

C. Conclusie 

 

De financiering van de politiezones heeft een zware hypotheek gelegd op de lokale middelen die genoodzaakt zijn de eigen initiatieven af te bouwen en/of de belastingen te verhogen.

De lokale besturen sparen in de eerste plaats op de investeringen, hetgeen een nadelige invloed heeft op de tewerkstelling, en een verloedering van het patrimonium tot gevolg heeft.

De federale overheid blijft haar budgettaire problemen naar de lokale besturen doorschuiven en kan niet meer instaan voor de financiering van de primaire veiligheidopdracht.

De niet te verantwoorden verdeling tussen de gewesten van de middelen van het verkeersveiligheidfonds benadelen de Vlaamse politiezones en de lasten ervan worden naar de lokale besturen doorgeschoven.

Een billijke verdeling gebaseerd op de plaats van de overtreding – de ontvangsten kunnen perfect gelokaliseerd worden – heeft voor de federale overheid geen enkel budgettair nadeel.

Het is onverklaarbaar en onaanvaardbaar dat Vlaamse federale ministers en Vlaamse federale parlementsleden dit niet kunnen rechtzetten.

 

 II. BRANDWEER 

 

A. Vaststellingen

 

De gasramp van Gellingen is de directe aanzet geweest tot de heropflakkering van de discussie rond de zo noodzakelijke hervorming van de brandweer. Het resultaat is de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Een belangrijk principe in deze wet is de schaalvergroting door het samenbrengen van de huidige brandweerdiensten in grote brandweerzones met rechtspersoonlijkheid. Onder het gezag van een centraal commando zou dit leiden tot een betere samenwerking van de korpsen. Dit als gevolg van een eenvormige opleiding, op elkaar afgestemde werkprocedures, een identiek personeelsbeleid…

In haar toespraak op de ‘Dag van de Brandweer’ op zaterdag 17 oktober te Bilzen, kondigde de Minister van Binnenlandse Zaken, aan niet over de nodige budgetten te beschikken om de brandweerhervorming uit te voeren.

Ingevolge de financiële crisis heeft de federale regering de brandweerhervorming voor zo goed als onbepaalde tijd uitgesteld: m.a.w. de federale overheid heeft geen financiële middelen om één van haar primaire opdrachten te financieren: DE VEILIGHEID VAN HAAR BURGERS.

Nochtans, zijn amper 8 maanden geleden de task forces opgericht met als doel de overgang naar een grotere structuur voor te bereiden. Volgens de ministeriële omzendbrief van 11 maart 2009 betreffende de task forces, dienden de voorbereidingen te zijn afgerond tegen 31 december 2009. Om de werking van de task forces te financieren werd een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. Al dit voorbereidend werk wordt niet gewaardeerd indien de hervorming niet wordt uitgevoerd.

Belangrijker nog is dat door het uitstellen van de hervorming de schaalvergroting en de herfinanciering niet kan worden gerealiseerd. Deze is nochtans noodzakelijk om op een eenvormige wijze een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen die zal leiden tot een gelijkwaardige bescherming van alle burgers.

 De uitvoeringsbesluiten van de wet van 31 december 1963, houdende organisatie van de Civiele Veiligheid, werden pas op 8 november 1967 getroffen.

Dit kon pas na de brand in de Innovation in de zomer 1967 met meer dan 300 dodelijke slachtoffers en de verkeersramp te Martelange met 26 dodelijke slachtoffers.

Na de ramp te Gellingen in 2004, met 26 dodelijke slachtoffers, werd de wet van 15 mei 2007, houdende organisatie van de Civiele bescherming, goedgekeurd. Ook nu worden de uitvoeringsbesluiten op de lange baan geschoven.

Zonder alternatieve financiering, en dit geldt zowel voor de brandweer en de politiediensten, is dit voor Lennik, zonder bijkomende middelen – extern of intern – onhoudbaar.

Ter informatie en volledigheidshalve deel ik mede dat de begroting 2009 de volgende kredieten voorziet

 

 • Voor de politie: 688.017,25 € uitgaven;
 • Voor de brandweer: 1.508.537,37 € uitgaven;
 • Voor de brandweer: 642.080,56 € ontvangsten:
 • Saldo brandweer lastens Lennik: 866.456,88  €
 • Totale kosten van de veiligheidsdiensten: 1.554.474,11 € (62.707.245 – fr.)

 

Deze kredieten vertegenwoordigen 13,02 % van de uitgaven en 14,56 % van de ontvangsten.

Hierbij aansluitend meld ik dat de begroting voor het dienstjaar 2010 van de politiezone maar een relatieve houdbaarheid voor zes maand heeft.

Voor de financiering van de brandweer staan wij voor dezelfde uitdaging.

Het grote verschil met de politie, en dan nog relatief, is dat hier onmiddellijk mensenlevens bedreigd worden, zowel wat de brandweerdiensten (brand en verkeersongevallen) en de ziekenwagen (dringend zieken- en gewondenvervoer) betreft.

De wet van 15 mei 2007, houdende hervorming van de Civiele Veiligheid, voorziet in:

 

 • De opdeling van het grondgebied in brandweerzones;
 • Een uniform personeelsstatuut;
 • Een verdeling van de kosten: 50 % lastens de federale overheid, 50 % lastens de lokale besturen (nu is de verhouding 10 %lastens de federale overheid en 90 % lastens de lokale besturen)

 

Door het uitstellen van de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 verzaakt de federale overheid haar kerntaak: de veiligheid van haar burgers financieel, materieel en organisatorisch te ondersteunen.

Bovendien blijft federale overheid de kosten van de civiele veiligheid doorschuiven naar de lokale besturen; deze zullen op zeer korte termijn, bij gebrek aan middelen, steeds moeilijker kunnen instaan voor de veiligheid van de burgers.

Door de steeds maar hogere eisen van de samenleving aan de brandweer neemt de werkdruk toe en groeit de nood aan kennis, deskundigheid, een doorgedreven opleiding en continue vorming van het brandweerpersoneel – beroeps en vrijwilligers.

Ondanks de gedegen opleiding van de vrijwilligers neemt hun beschikbaarheid tijdens de dag-, weekend- en nachturen af; het Lennikse brandweerkorps heeft onvoldoende beroepskrachten in dienst om dat op te vangen.

Deze vaststelling doet niets af van de bereidwilligheid van de vrijwilligers; de diensten voor de brandweer presteren zij tenslotte voor en na hun reguliere dagtaak.

De gemeente Lennik (gegevens van de gemeenterekening 2008) ontvangt prestatie- en overdrachtontvangsten voor de financiering van het brandweerkorps. De prestatieontvangsten betreffen de kosten van dienstverlening die door het korps gefactureerd wordt, o.a. het verdelgen van wespen, het opruimen van de openbare weg en de diensten van het vervoer met de ziekenwagen.

De overdrachtontvangsten betreffen de terugbetaling via het Provinciaal Omslagfonds dat door de gouverneur van Vlaams-Brabant beheerd wordt. Deze ontvangsten hebben betrekking op de verdeling tussen de centrumgemeenten (gemeenten die een brandweerkorps beheren) van de bijdragen van de beschermde gemeenten.

De gemeente Lennik kan met deze ontvangsten (gegevens van de gemeenterekening 2008) de personeels- werkingskosten onvoldoende financieren en moet om eigen middelen beroep doen.

Het Lenniks brandweerkorps is eveneens verantwoordelijk voor de gemeenten ROOSDAAL en GOOIK; deze gemeenten storten een bijdrage in het Provincieaal Omslagfonds die dan tussen de centrumgemeenten verdeeld wordt.

De bijdrage aan het Provinciaal Omslagfonds van de beschermde gemeenten (gegevens van de gemeenterekening 2008):

 • Gooik: 160.000,00 € of 17,92 € per inwoner

 • Roosdaal: 151.509,00 € of 13,86 € per inwoner

 • Lennik: 752.500,47 € of 83,14 € inwoner

Binnen de huidige budgettaire mogelijkheden van de gemeente Lennik kan de brandweerzorg niet meer behoorlijk gefinancierd worden en zal op zeer korte termijn de slagkracht er onder lijden.

Het Lennikse brandweerkorps kampt met een gebrek aan personeel (beroeps en vrijwilligers), materiaal (geen financieringsmogelijkheid om oude brandweervoertuigen te vervangen), en een onaangepaste huisvesting (kazerne afgekeurd).

Voor het vervangen van de brandweervoertuigen staat de federale overheid in voor ¾ van de kosten. Door de aankoop van de broodnoodzakelijke ladderwagen zijn de kredieten voor Lennik opgebruikt en kan pas over 8 jaar een nieuwe brandweerwagen lastens de federale overheid aangekocht worden.

De veiligheidsdiensten zullen hoe dan ook moeten gefinancierd blijven; probleem is de burger er van te overtuigen dat bijkomende middelen noodzakelijk zijn om deze diensten dusdanig te organiseren dat er op ieder ogenblik van de dag en de nacht voldoende mensen en middelen aanwezig zijn om de veiligheid van zijn/haar have en goed te beschermen en om het korps dusdanig uit te rusten zodat ook de veiligheid van de medewerkers niet in het gedrang komt.

Tenslotte wens ik er de aandacht op te vestigen dat ik strafrechtelijk en burgerrechtelijke verantwoordelijk kan gesteld worden indien kan aangetoond worden dat het gemeentebestuur in het algemeen en ikzelf in het bijzonder onvoldoende maatregelen genomen hebben om uw veiligheid te verzekeren.

Ter informatie en volledigheidshalve deel ik u mede dat de burgemeester en de gemeentesecretaris van Ath voor de correctionele rechtbank terecht staan in verband met de ramp te Gellingen.

 

 

B. Conclusie

 

Het uitstellen van de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 hypothekeert niet alleen de goede werking van de brandweerdienst maar bezwaart ook de lokale financiën door het door het uistellen van de 50/50 kostendeling.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een alternatief actieplan opgesteld. Deze werkwijze heeft evenwel voor gevolg dat de kosten, die gepaard gaan met de uitvoering ervan, afgewenteld worden op de lokale besturen. Deze kunnen, gezien hun krimpende financiële mogelijkheden en de gevolgen van de huidige economische toestand, de nodige budgetten niet blijven vrij te maken om de bescherming van de burgers optimaal te kunnen garanderen.

De snelste adequate hulpverlening heeft op het terrein voor gevolg dat twee, soms drie korpsen worden opgeroepen en aanwezig zijn op de plaats van de ramp.

De financiering door het Provinciaal Omslagfonds benadeelt de centrumgemeenten en is op zeer korte termijn onhoudbaar.  De uitvoering van de wet van 15 mei 2007 had dit euvel perfect kunnen opvangen door een groter fiscaal draagvlak te creëren en het verdelen van de lasten in functie van de risico’s.

Willy DE WAELE

Burgemeester

Advertentie