ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT …..

LUISTER NAAR
MIJN WOORDEN, MAAR ZIE VOORAL NIET NAAR MIJN DADEN

“Kroniek uit de handelingen van een postjespakker”

Respect voor fatsoensnormen, morele en ethische waarden bepalen eveneens, naast de decretale regelgeving, het gedragspatroon van een verkozen mandataris.

Door handelingen te verrichten waarvoor hij noch bevoegd, noch gemandateerd was, en door ostentatief tussen het publiek plaats te nemen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad, heeft Eddy WARRAND deze waarden en normen volkomen miskent en genegeerd.

Het is ongezien dat een lid van het college van burgemeester en chepenen, om welke reden ook, de vergadering van de gemeenteraad onmogelijk maakt met een agenda nota bene, die hij zelf goedgekeurd heeft.

Het is perfect mogelijk dat een verkozen mandataris zich niet meer kan terugvinden in de politieke lijn van de formatie met dewelke hij verkozen werd; de enige logische en voor de hand liggende deontologische houding is het mandaat ter beschikking stellen van de groep die de toekenning van het mandaat mogelijk gemaakt heeft.

Een democratische besluitvorming veronderstelt immers de keuze tussen meerderheid en minderheid; tegelijkertijd tot beide groepen behoren is de negatie er van.
Door tegelijkertijd vast te houden aan zijn schepenmandaat en oppositie te voeren verkracht Eddy WARRAND de wezenlijke inhoud van de democratische
besluitvorming en negeert hij ostentatief zijn ambtseed: ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

Als voorzitter van de gemeenteraad stel ik vast dat de rechten voorzien door artikel 32 van het gemeentedecreet door Eddy WARRAND misbruikt worden om politieke standpunten in te nemen die niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met deze waartoe hij zich binnen de L v B groep verbonden heeft bij het aanvaarden van zijn schepenmandaat.

De decreetgever heeft er zich toe beperkt het tot de orde roepen in geval van het gebruik van scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, of het gebruik van persoonlijke aantijgingen tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad.

De decreetgever heeft  niets voorzien om mandatarissen tot de orde te roepen en te sanctioneren die hun politieke formatie verlaten hebben met dewelke zij aan de verkiezingen deelgenomen hebben en aan dewelke zij hun mandaat en de er aan verbonden rechten en voordelen te danken hebben.

Ik kan dus niets anders dan vaststellen dat Eddy WARRAND ostentatief weigert de passende gevolgen te trekken uit zijn houding en blijft weigeren zijn mandaat ter beschikking te stellen van de groep met dewelke hij verkozen werd en tegelijkertijd  dit mandaat misbruikt om deze groep en de meerderheid politiek te bekampen.

De voogdij, verwijzend naar het gemeentedecreet, aanvaardt niet dat de voorzitter van de gemeenteraad dit als orde verstorend beschouwd; niets echter belet de voorzitter van de gemeenteraad, in acht nemen artikel 32 van genoemd decreet, de tussenkomsten van Eddy WARRAND als beledigende uitdrukkingen te kwalificeren en
tot de orde te roepen.

Tenslotte, er aan toevoegend, enkele citaten uit een pamflet van een recent opgerichte politieke formatie waarvan
Eddy WARRAND zich stichtend lid noemt, ik citeer:

 

… De burger begrijpt er al lang niets meer van en komt voor de
zoveelste keer tot de conclusie dat het “allemaal dezelfde zijn” en dat het enkel om postjes te doen is.

 … Maar dan moet het eigen belang van de mandataris plaats maken voor het belang van de inwoner die hem verkozen heeft.

Dit kan, gezien de politieke houding van Eddy WARRAND, niets anders dan als plat populisme gekwalificeerd worden en is duidelijk de schaamteloosheid voorbij; hij heeft zijn destructieve arrogantie niet meer onder controle

In verband met de bevoegdheidsverdeling in de schoot van het college van burgemeester en schepenen schrijft de gouverneur op 14 juni 2011, ik citeer:

Artikel 53 van het gemeentedecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen collegiaal beslist. Uit
geen enkele bepaling van het gemeentedecreet volgt dat aan alle leden van het college van burgemeester en schepenen een specifieke bevoegdheid moet worden toegekend.

 

Het behoort tot de autonomie van het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden te verdelen onder de schepenen en het is dan ook mogelijk dat één schepen geen of geen bevoegdheid meer heeft. Bijgevolg ben ik de mening toegedaan dat de collegebeslissingen betreffende de bevoegdheidsverdeling van de schepenen
bestuursmaatregelen zijn van interne orde, waarover enkel het college kan beslissen.

 

Als gouverneur kan ik dan ook niet verder tussenkomen in deze zaak.

Eddy WARRAND is hieromtrent zeer discreet gebleven. De media heeft hij daaromtrent niet op de hoogte gebracht. Lef is duidelijk een éénrichtingsovertuiging.

Willy DE WAELE
Ere burgemeester

Voorzitter van de gemeenteraad

Advertentie