NATIONALISME

Lennik, 21 januari 2014

Open brief aan
De heer Charles MICHEL
Voorzitter van de M R
Gulden Vlieslaan, 84 – 86
1060 BRUSSEL

Mijnheer de Nationalist,

Voor de camera’s van de V R T verklaarde u zondag ll. dat u de nationalisten haat. U vergat er wel bij te zeggen welk nationalisme; want dat u een overtuigd WAALS-NATIONALIST is bleef netjes buiten beeld. Een merkwaardige prestatie: het nationalisme haten en het terzelfdertijd cultiveren, weinigen zullen u dat kunnen nadoen.

 Hoe anders kan uw houding op 7 november 2007 verklaard worden toen u, samen met uw francofone vrienden, de vergadering van de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken verliet na een meerderheidsstemming betreffende de splitsing van de kieskring B H V.

Als overtuigd nationalist heeft gedurende meer dan 2 jaar de uitvoering van deze democratisch genomen beslissing onmogelijk gemaakt door het inroepen van belangenconflicten om de voorrechten van een Franstalige minderheid in Vlaams-Brabant te consolideren

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd dat in het gerechtelijk arrondissement Brussel enkel nog Franstalige procureurs en Franstalige arbeidsauditeurs kunnen benoemd worden.

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd dat de Franstaligen die in Vlaams-Brabant vrij hun woonplaats kozen kunnen rekenen op Franstalige rechtsbedeling; dit komt vrij dicht in de buurt van etnisch nationalisme.

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd dat het Waalse gewest gedurende 10 jaar aanspraak maakt op een jaarlijkse dotatie van 300 miljoen € bovenop de royale bestaande financiële Vlaamse transfers.

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd dat het Brusselse gewest jaarlijks een geïndexeerde en recurente toelage ten bedrage van 461 miljoen € is toegekend zonder enig tegenprestatie die naam waardig.

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd dat de taal- en kiesvoorrechten van de Franstaligen in Vlaams-Brabant in de Grondwet werden verankerd.

Als overtuigd nationalist heeft u er voor gezorgd en is uw politieke formatie mede verantwoordelijk voor het beletten van de eedaflegging van een democratische verkozen Vlaming in het Waalse gewestraad en de Franse gemeenschapsraad in 1987.

Nationalisme staat voor egoïsme liet u tijdens dezelfde uitzending optekenen. Inderdaad, uw WAALS NATIONALISME rijmt perfect met EIGEN VOLK EERST.

Het Vlaams nationalisme aan de schandpaal nagelen en terzelfder tijd uw Waals nationalisme cultiveren is de hypocrisie ruim voorbij, maar de perfecte vertaling van een oud Vlaams spreekwoord:

LUISTER NAAR MIJN WOORDEN MAAR ZIE VOORAL NIET NAAR MIJN DADEN.

Met de groeten van een fiere en zelfbewuste Vlaming.

Willy DE WAELE
Ere Burgemeester

Advertentie