maandag 14 september 2009

 

 

De heer Elio DI RUPO

Voorzitter van de Parti Socialiste

Keizerslaan 13

1000               BRUSSEL

                                                                           

Geachte,

 Betreft: uw interview in De Standaard van maandag 14 september 2009.

Met verbazing, of toch niet, lees ik vandaag in De Standaard, ik citeer: “Als de Vlamingen B H V éénzijdig goedkeuren storten ze dit land in een avontuur”, einde citaat.

In uw francofone verblindheid verwart nog altijd democratie met het uitoefenen van voorrechten door een minderheid. Democratie betekent nog altijd dat een democratisch gekozen meerderheid, via een eenvoudige meerderheid – de helft + 1 – wetten goedkeurt; en dat die wetten door de beleidsvoerders worden uitgevoerd.

Onderhandelen daaromtrent is de inhoud en de betekenis van het begrip democratie onder uit halen en de minderheid toelaten haar wil op te dringen: dit wordt een dictatuur genoemd.

Misschien is het u ontgaan, maar op 7 november 2007 heeft de federale Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. Sindsdien blokkeren de Franstalingen de verdere besluitvorming door het inroepen van belangenconflicten; tot op heden echter hebben zij nagelaten aan te duiden over welke belangen het gaat. Tenzij het verdedigen van de voorrechten van de Franstalige bourgeoisie in de Vlaamse rand rond Brussel een kerntaak is voor een socialist.

Nochtans, en dat zou u ook moeten bekend zijn, is de federale staat samengesteld is uit gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) en gewesten ( het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest) – de artikelen 1, 2 en 3 van de Grondwet.

De federale staat ingedeeld is in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en het Duitse taalgebied – artikel 4 van de grondwet. Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van één van deze taalgebieden.

De regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, is onmiskenbaar strijdig is met de grondwettelijke indeling van het land en houdt een discriminatie in tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan, ik citeer:

 Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, behandelt de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “

Indien u niet aanvaardt dat omtrent de politieke, administratieve en territoriale integriteit van Vlaanderen niet kan onderhandeld worden dan moet u beseffen dat u de fundamenten van het Belgisch federaal model onderuit haalt en er de gevolgen van ondergaan.

Het naleven van de Grondwet en het afdwingen van naleving ervan en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 behoren tot de meest fundamentele plichten in een rechtsstaat. Daarover kan niet worden onderhandeld tenzij u het bestaan van de rechtsstaat in vraag stelt.

In uw geest is het Parlement een instelling dat alleen dienstig is als het de belangen van de Franstaligen dient; bijvoorbeeld, tegen de Vlaamse opinie in de vreemdelingenwet, de snel Belg wet en de tabakswet er door jagen onder de bedrijving van een regeringscrisis.

Als de Vlamingen vragen de Grondwet het arrest van het Grondwettelijk Hof te eerbiedigen worden zij verplicht te onderhandelen; beseft u dat u het Parlement en de parlementaire democratie hiermede tot een ordinaire zelfbedieningzaak degradeert.

Blijkbaar beseft u nog niet dat deze politiek de normale werking van de federale instellingen blokkeert en het federaal staatsverband regelrecht op de klippen laat lopen; dit is uw verantwoordelijkheid, deze van uw partij en van de Franstalingen.

Onderstaan een desbetreffend citaat uit onverdachte bron:

 La desintegration eventuelle de l’Etat belge ne sera probablement pas la resultante d’un accord entre les communaute´s, ni d’un vote au Parlement. Le separatisme ne devient une reelle menace que lorsque les institutions sont bloque´es; il s’agit d’une situation de fait.( H. VUYE en K. STANGHERLIN, ″Vers une sixieme reforme de l’Etat? Reflexions sur l’accord dit de renouveau politique du 26 avril 2002, C.D.P.K., 2002, 279.)

 Ik begrijp niet dat zich iemand die zich socialist noemt het opneemt voor de verdediging van de voorrechten van een paar tienduizend Franstalige bourgeois in de Vlaamse rand rond Brussel.

Durft u het aan uw Franstalige en Waalse landgenoten er over te informeren dat uw politieke formatie meer belang hecht aan de voorrechten van Franstalige inwoners in de Vlaamse rand, die niet tot uw gewest noch tot uw gemeenschap behoren, en waarover u per definitie geen bevoegdheid heeft, dan bekommert te zijn omtrent het welzijn van 3.500.000 Waalse landgenoten.

Ik hoop dat u de intellectuele eerlijkheid op te brengen om op deze brief te antwoorden en niet zoals in 2006, ondanks mijn aandringen (zie bijlagen), mijn brieven onbeantwoord te laten.

Bij gebreke aan enig antwoord zal ik dit beschouwen als een goedkeuren en onderschrijven van mijn analyse.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

Willy DE WAELE

                             Burgemeester

Advertentie

VERKIEZINGEN 10 JUNI 2007 – ANALYSE

Maandag 18 juni 2007

 

 De heer Bart SOMERS

Voorzitter van de V L D

Melsensstraat, 34

1000              BRUSSEL

Geachte heer Voorzitter,

 

 Betreft: verkiezingen 10 juni 2007.

 

Voor zover het u mocht ontgaan zijn herinner ik u aan:

 •  de verkiezing van 13 juni 2004 voor het Vlaams Parlement toen de V L D reeds 300.000 stemmen verloor;
 •  de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 die de V L D  tientallen lokale mandaten (gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters) gekost heeft;
 •  aan de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 die de V L D een kwart van haar mandatarissen gekost heeft;
 •  de verkiezingen van 10 juni 2007 waarbij de V L D 219.778 stemmen (21,78 %) van haar electoraat verliest;

Tot mijn grote verbazing stel ik vast dat de partijleiding, zonder enig onderzoek omtrent de oorzaken, noch omtrent de verantwoordelijken, over gaat tot de orde van de dag.

Het laat zich dan ook aankondigen dat bij de volgende verkiezingen, over twee jaar, de electorale aderlating andermaal niet zal gestopt zijn; of houdt u zich liever verder bezig de boodschappers voor de statutaire commissie te dagen en de boodschap te negeren.

Naar mijn aanvoelen zijn de electorale nederlagen het gevolg van, enerzijds het negeren en miskennen van de basis door het inhuren van wereldvreemde adviseurs en anderzijds het verlaten van het liberale gedachtegoed zoals vastgelegd door:

 • De Beginselverklaring, goedgekeurd door het congres op 15 november 1992;
 • De Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gen;
 • De Novemberverklaring goedgekeurd door het congres op 16 november en 7 december 2002;
 • Het Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Congres op 29 maart 2003;

De verkiezingen van 10 juni 2007 hebben tevens duidelijk aangetoond dat in Vlaanderen een ruime consensus bestaat die het huidig federale bestel als contraproductief ervaren; hier en daar aan het systeem schaven is de beste weg naar een verder durend débacle, waarbij Vlaanderen om de lieve vrede mag blijven betalen

In zijn in 1992 gepubliceerde boek “De weg naar politieke vernieuwing” geeft toenmalig Kamerlid Guy Verhofstadt onder de hoofding “Denkend aan Vlaanderen” onder meer het hiernavolgende standpunt over de staatshervorming.

“België is op sterven na dood. Dat is het resultaat van tientallen communautaire en institutionele compromissen. Vooral de hervormingen van 1988 en 1989 hebben ons land onbestuurbaar gemaakt. De toestand die toen werd geschapen, waarbij drie gemeenschappen, drie gewesten en vier taalgebieden tot stand werden gebracht, is een onhoudbare constructie gebleken.

Een authentieke federale staat houdt in dat eerst maximale autonomie wordt toegekend aan het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat: de steden en gemeenten.
Vervolgens aan de deelgebieden. Tenslotte aan de federale overheid.

Een authentieke federale staat tenslotte maakt elk van de deelgebieden bevoegd voor een goed afgebakend en wel omlijnd grondgebied. In dat verband dringt zich de vraag op of in plaats van de elkaar overlappende gemeenschappen, gewesten en taalgebieden, we niet beter zouden streven naar vier duidelijk afgescheiden deelgebieden: Vlaanderen, Wallonië, Brussel-hoofdstad en het Duitstalige gebied, waarbij de faciliteiten definitief zouden verdwijnen.”

Anno 2007, na 8 jaar premier Guy VERHOFSTADT, is de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië met de dag dieper geworden en wordt langzaam maar zeker onoverbrugbaar.

Wijsheid in de politiek is meestal de vrucht van pijnlijke ervaringen. Is het federale België op sterven na dood, zoals de toen Kamerlid Guy Verhofstadt in 1992 verklaarde? Dat zal afhangen van de moed en de politieke creativiteit van de politieke klasse.

Ik verzoek u dan ook dringend te willen mededelen welke gevolgen u verbindt aan de drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen en welke maatregelen u voorstelt om er een einde aan te maken. Wij nemen aan dat het niet de ambitie is van de VLD om andermaal de Vlaamse verkiezingen te verliezen.

 

Wij herinneren hierbij aan:

 •  Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Ccongres op 29 maart 2003

 “De taalfaciliteiten die door CVP, SP, VU en Agalev in de grondwet werden beschermd met een bijzondere dubbele meerderheid, moeten worden afgebouwd. Aan het territorialiteitsbeginsel kan in geen enkel geval worden getornd.”

 

 • Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 “De horizontale splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde blijft een prioriteit.”

 

 •  Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 “Vlaanderen en Wallonië hebben – zeker op het sociaal-economische vlak – verschillende visies. Dit leidt tot immobilisme in de federale regering en tot communautaire ruzies. Vlaanderen van haar kant heeft onvoldoende hefbomen om een eigen economisch beleid te voeren. Zo moet Vlaanderen bijvoorbeeld greep krijgen op het loonkostenbeleid. Van een tewerkstellingsbeleid onder federale voogdij moet Vlaanderen evolueren naar een zelfstandig werkgelegenheidsbeleid. In het kader daarvan moeten de werkloosheidsvergoedingen in toenemende mate actief ingezet worden om nieuwe jobs te creëren.”

 

 •   Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

“De VLD wil een beter statuut voor Vlaanderen door de definitieve keuze voor een confederaal model. Het zwaartepunt komt bij de deelstaten te liggen die bepalen welke bevoegdheden ze aan het federale niveau laten. Het aantal bestuursniveaus moet verminderen. Vlaanderen moet minstens bevoegd worden voor de gezondheidszorgen, de kinderbijslagen, het tewerkstellingsbeleid en het mobiliteitsbeleid. Taalfaciliteiten moeten uitdoven. Elk bestuursniveau krijgt de volledige fiscale autonomie”

 Wij kiezen voor een moderne federale staatsstructuur met homogene bevoegdheidspakketten op alle niveaus, waarbij de bevoegdheden van de federale overheid worden opgesomd en alle andere taken bij de deelgebieden worden gelegd, en dit binnen een ééngemaakt Europa. Naast de huidige bevoegdheden worden de deelgebieden bevoegd voor de personen en vennootschapsbelasting en krijgen ze alle bevoegdheden op het economisch vlak en op het vlak van de mobiliteit. In het kader van het gezins- en gezondheidsbeleid worden de gezinsbijslagen en gezondheidszorgen in ieder geval overgeheveld naar de Gemeenschappen.

Zij heffen zelf de bijdragen om deze kostencompenserende sociale uitgaven te financieren.

 De volledige overheveling van het gezins- en gezondheidsbeleid naar de  gemeenschappen moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepaard gaan met een stipte naleving van de door de grondwet gewaarborgde tweetaligheid door alle overheidsinstellingen en met het invoeren van een correct tweetalig onthaal en een behoorlijke tweetalige dienstverlening in alle betoelaagde instellingen.

 

 •   Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 De splitsing van de kieskring;

 “De horizontale splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde blijft een prioriteit.”

 

 •  Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Ccongres op 29 maart 2003

 Het afschaffen van de taalfaciliteiten;

   “De taalfaciliteiten die door CVP, SP, VU en Agalev in de grondwet werden beschermd met een bijzondere dubbele meerderheid, moeten worden afgebouwd. Aan het territorialiteitsbeginsel kan in geen enkel geval worden getornd.”

 

 •  Aan de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2004.

 Uitdrukkelijk werd overeengekomen:

 De partijvoorzitters engageren zich uitdrukkelijk:

 •  Dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale politieke agenda wordt gezet. De bespreking moet leiden tot de toepassing van de grondwet en de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof en dit door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen.
 •  Dat, indien dit niet onmiddellijk wordt gerealiseerd, hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende voorstellen over de splitsing van de kieskring onverwijld zullen goedkeuren.
 •  Dat hun ministers in de Vlaamse en federale regering in geen geval medewerking zullen verlenen, aan welke tuchtmaatregel dan ook, tegen de leden van de colleges van burgemeester en schepenen op basis van ambtsdaden die zij stellen in het kader van hun acties voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Omtrent de taalkundige homogeniteit en integriteit van Vlaanderen, ook in de faciliteitengemeenten, kunnen geen compromissen gesloten worden. Wie zich in Vlaanderen uit vrije wil vestigt wordt geacht de taal en de cultuur te aanvaarden.

Dit principe wordt trouwens in Wallonië, ook vandaag nog, onverkort toegepast; honderdduizenden Vlamingen zijn om den brode naar het zuiden des lands getrokken zonder dat er ook maar sprake was van enige faciliteit, noch taalkundig, noch economisch.

 Bij het vastleggen van de taalgrens werden aan de Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel beperkte administratieve en individuele faciliteiten toegestaan die per definitie uitdovend zijn. Het is niet te verantwoorden dat voor alle nadien bijkomenden dezelfde voorkeurregeling gehandhaafd blijft.

Voor de goede orde vestig ik er uw aandacht op dat de compromisvoorstellen die in de schoot van de federale regering werden onderhandeld voor een halve splitsing (in feite 1/3de) van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gelijk staan met politieke zelfmoord (zie de electorale gevolgen van het Egmond pakt voor wijlen de Volksunie).

 Ten slotte vestig ik er uw aandacht op dat het onoordeelkundig samenstellen van de VLD lijst in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de CD&V in het kanton Lennik vrij spel gegeven heeft en het verlies van één mandaat tot gevolg heeft.

 Berusten is verlammend en gevaarlijk voor de toekomst; wij nodigen u uit voor een grondige analyse te maken waar wij graag bereid zijn aan mede te werken.

 Met vriendelijke maar vastberaden Vlaams liberale groeten,

 

Willy DE WAELE

                              Burgemeester

VLAAMSE EN FEDERALE BEGROTING

zaterdag 12 september 2009  

 

Aan de Heer Sven GATZ

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Grondwetlaan, 90

1090     BRUSSEL

 

 

 

 Geachte heer Volksvertegenwoordiger,

Een paar dagen na de verkiezingen van 10 juni 2007, heb ik de toenmalige V L D voorzitter mijn analyse van de opeenvolgende verkiezingsnederlagen overgemaakt (zie bijlage).

Toen reeds heb ik er op gewezen dat bij gelijkblijvende politiek, het negeren van duidelijke congresbeslissingen en kiezen voor het Belgische federaal staatsverband in plaats van voor Vlaanderen, andermaal een electorale afstraffing voor gevolg zou hebben.

De Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 hebben mijn analyse enkel pijnlijk bevestigd; de 4de verkiezingsnederlaag op rij; 4 zetels verlies (-187.968 stemmen) voor de V L D en een verbanning naar de oppositiebanken.

De partijen die duidelijk voor Vlaanderen gekozen hebben; het Vlaams Belang, de N v A en de lijst Dedecker vertegenwoordigen 45 zetels (36,29 %) in het Vlaams Parlement. In het arrondissement Halle-Vilvoorde vertegenwoordigen deze partijen 38,30 % van de kiezers.

Rekening houdend met deze evolutie pleiten voor een extra Vlaamse budgettaire inspanning ten voordele van de Belgische federale overheid (De Morgen – zaterdag 12 september 2009), en dan zal ik het even niet hebben over de gigantische financiële transfers naar het bankroete Waalse en Brusselse gewest en gemeenschap, staat zowat gelijk met politieke zelfmoord.

Bevoegdheden van de federale overheid overnemen zonder de financiering ervan is inderdaad aangewezen, maar dan enkel als het Waalse en Brusselse gewest tot dezelfde inspanning bereid zijn.

Het tegendeel is gelijk aan Vlaams budgettair masochisme op het ogenblik dat ook Vlaanderen ernstige inspanningen moet en zal leveren om het eigen financieel huishouden aan te zuiveren.

Als de Franstaligen blijven weigeren de verantwoordelijkheid op te nemen zelf hun financiële huishouding te saneren dan zij en zij alleen verantwoordelijk voor het Belgische federale bankroet.

Deze politiek verder zetten is een sluitende garantie voor de volgende verkiezingsnederlaag, wanneer deze ook moge plaats hebben en voor om het even welk bestuursniveau.

Indien het werkelijk uw bedoeling is deze weg verder in te slaan is het aangewezen de naam van de partij te veranderen in B L D in plaats van V L D.

Dit heeft het voordeel van de duidelijkheid, zal misverstanden uitsluiten en nauwer bij uw ideologie aansluiten.

Als Vlaams liberaal volksvertegenwoordiger zult u echter toch eens moeten uitleggen waarom u, die ten slotte enkel verantwoording verschuldigd is tegenover diegenen die u in Vlaanderen verkozen hebben, tegen de belangen van Vlaanderen en van de V L D in, deze politiek blijft voeren.

Ik ben echter zeer benieuwd te vernemen in hoeverre de leden van uw fractie in het Vlaams Parlement deze filosofie ondersteunen en uitdragen. Deze brief en de bijlage maak ik hen en aan de partijvoorzitter  ter informatie over.

Met vriendelijke vastberaden Vlaams Liberale groeten,

  

Willy DE WAELE

                        Burgemeester

BRUSSEL – HALLE – VILVOORDE

  maandag 3 augustus 2009       

 

OPEN BRIEF

 

De heer Steven VAN ACKERE

Vice-Eerste Minister

Koningsstraat, 180

1000               BRUSSEL

 

 

 

Geachte heer Vice-Eerste Minister,

 In antwoord op de vraag van een journalist van het weekblad Knack van 29 juli 2009 stelt u, ik citeer:

 “Wat schieten wij er mede op als de Kamer over B-H-V stemt maar daarna geen regering meer is om de beslissing te bekrachtigen. Want als de splitsing in het Parlement wordt goedgekeurd, kun je er zeker van zijn dat de alarmbelprocedure wordt opgestart. Geen centimeter ga je op die manier vooruit.”

Ik wens er toch uw aandacht op te vestigen dat de eerste minister, en elk ander lid van de regering, zolang de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet ontbonden is het staatshoofd de goedgekeurde wet tot splitsing

van de kieskring ter ondertekening kan voorleggen.

Anders handelen zou betekenen dat een wet, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd is, niet meer uitvoerbaar is.

 In essentie komt het er op neer dat de Franstaligen over een VETO beschikken om de uitvoering van een democratisch tot stand gekomen wet, die hen niet zint, tegen te houden.

 In bovenvermeld interview stelt u eveneens, ik citeer:

 “het is niet omdat je onderhandelt dat je bereid bentplat op je buik te gaan, hé”

Ik vestig er toch uw aandacht dat de Francofonie nooit aanvaard heeft en nooit zal aanvaarden dat zij haar taalkundige, culturele en administratieve greep op Vlaanderen verloren heeft. Er bestaat echter niet de geringste verwachting dat zij zal ophouden alle middelen te gebruiken om haar electorale en administratieve voorrechten in Vlaams Brabant te behouden en zelfs uit te breiden.

 Zelfs leden van de regering, waarvan u als vice-premier deel van uitmaakt, winden er geen doekjes om, ik citeer:

 •  het Brusselse kiessysteem staat gelijk met apartheid, Bernard CLERFAYT, federaal staatssecretaris;
 •  de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel in vraag stellen, Didier REYNDERS, vice federaal premier;
 • de Franstaligen zullen geen onderhandelingen voeren voorafgaand de benoeming van de drie burgemeesters in de rand en zonder gebiedsuitbreiding van Brussel. Uiteraard worden die elementen gekoppeld aan elk gesprek over communautaire dossiers. De Vlamingen zullen een prijs moeten betalen voor een eventuele staatshervorming, Olivier MAINGUIN, voorzitter van een meerderheidspartij;

Ik heb uw ambt over deze uitspraken niet horen reageren laat staan afkeuren.

Indien u nog de illusie koestert dat de Franstaligen tot een dialoog bereid zouden zijn verwijs ik naar de voorbije jaren. Op geen enkel ogenblik, en niets wijst er op dat die bereidheid nu zou bestaan, waren de Franstaligen tot een constructieve dialoog bereid.

Trouwens onderhandelingen tussen de gemeenschappen en gewesten hebben enkel kans op slagen indien de Franstaligen bereid worden gevonden financiële verantwoordelijkheid op te nemen voor hun bestuursdaden en respect opbrengen voor de politieke en bestuurlijke organisatie van Vlaanderen en de territoriale integriteit van het Vlaamse grondgebied.

Het federaal politiek systeem bestaat er in de conflicten te beheersen ten koste en ten laste van de meerderheid van dit land. Het wordt evenwel steeds duidelijker dat de consensuspolitiek niet meer bij machte is communautaire crisissen te beheersen en uiteindelijk er onder zal bezwijken. Door de Franstaligen blijvend ter wille te zijn en steeds op hun eisen in te gaan versnelt u enkel de ontbinding van het federaal staatsbestel.

Intussen blijft de Francofonie ongestraft de vrijheidsbeleving opeisen als een recht, terwijl de Vlaamse vraag naar een gelijkheid als dwang wordt afgedaan en daarbij straal alle arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof blijft negeren. De eigen Francofone vrijheid wordt als democratie voorgesteld terwijl het Vlaamse streven naar gelijkheid intolerant en racistisch wordt.

Ik blijf me afvragen hoe het mogelijk is dat de Vlamingen en hun mandatarissen, die de meerderheid in dit land vormen, en het bovendien financieel recht houden, zo onderdanig de Franskiljonse en Waalse grillen blijven inwilligen.

Vlaanderen zal deze crisis overleven. Het Belgische federaal staatsbestel overleeft geen versterking van de Francofonie in Vlaanderen. Een analyse van de laatste verkiezingsuitslag laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.

Indien de Franstaligen blijven weigeren de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zonder enige compensatie te aanvaarden, moeten zij er zich van bewust worden dat het Belgische staatverband, dat zij zo hoog in hun vaandel voeren, regelrecht op de klippen laten lopen en de fundamenten van het federale België zelf ondergraven.

Als de Franstalingen, bij uitputting van het belangenconflict, de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

Bijgaand maak ik u ter informatie de brief over die ik eerste minister liet geworden.

Deze brief stuur ik ter kennisgeving aan mevrouw Ann PEUTEMAN, redacteur van het artikel in Knack.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

 

 

 

 

 

Willy DE WAELE

Burgemeester

BRUSSEL – HALLE – VILVOORDE

zaterdag 12 september 2009   

OPEN BRIEF

De heer Herman VAN ROMPUY

Eerste Minister

Wetstraat, 16

 1000               BRUSSEL

 

 

Geachte heer Eerste Minister,

 Met mijn brief van 23 juni 2009, waarop ik tot op heden geen antwoord mocht ontvangen, heb ik er uw aandacht op gevestigd dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hangende is om deze splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed te keuren (zie eerste bijlage).

 Bij uw terugkeer uit een welverdiende vakantie heeft u via een radio-interview beklemtoond dat de rechtsstaat moet gerespecteerd worden. Hoewel zoiets in een democratisch georganiseerde samenleving vanzelfsprekend is, is het toch betekenisvol dat een eerste minister in functie die zo duidelijk benadrukt.

 Mag ik dan ook aanmenen dat het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de rechtmatige parlementaire weg zal volgen en zonder onderhandelingen wordt goedgekeurd.

 Aangezien het derde belangenconflict ten laatste op 20 oktober 2009 afloopt biedt dit uw ambt en uw regering een uitstekende mogelijkheid om de rechtstaat te eerbiedigen en de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot de stemming te laten overgaan.

Als de Franstalingen de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

 Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

 Bijgaand maak ik u eveneens ter informatie een brief over die ik uw vice-premier S. VAN ACKERE liet geworden; eveneens tot op heden zonder antwoord (zie tweede bijlage).

 Met bijzondere hoogachting,

               

Willy DE WAELE

Burgemeester