Uitgelicht

DURVEN – DENKEN – DOEN ???

Op voorstel van raadslid Christine VAN VAERENBERG, eveneens lid van het federaal parlement, heeft de Lennikse gemeenteraad op maandag 18 december 2017 een motie aangenomen houdende het oprichten van een volwaardige rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Deze motie zal echter dode letter blijven omdat de Franstalige minderheid hiermede nooit akkoord zal gaan en over de alle wettelijke middelen beschikt om het tegen te houden. Deze wettelijke middelen werden, door de diverse staatsmisvormingen heen, door de traditionele “Vlaamse” partijen in geschenkverpakking aan de Franstalige minderheid ter beschikking gesteld.

Het federaal kamerlid zou als juriste moeten weten dat het oprichten van een rechtbank voor het arrondissement Halle-Vilvoorde een wijziging inhoud van artikel 157 bis van de Grondwet dat goedgekeurd werd met een meerderheid zoals voorzien door artikel 4 van de Grondwet.

Het vierde artikel van de Grondwet voorziet in een 2/3 meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep. Dit artikel van de Grondwet degradeert de Vlaamse demografische meerderheid tot een politieke minderheid en maakt hiermede de goedkeuring van elke redelijk Vlaams voorstel afhankelijk van de goodwill van de Franstalige minderheid en het betalen van een prijs.

Wijlen staatsminister Wilfried MARTENS omschrijft het op bladzijde 771 van zijn mémoires als volgt:

“Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen.
Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.” 


Gezien de goedgekeurde motie in het kader van de huidige wetgeving totaal vrijblijvend is nodig ik Kamerlid Christine VAN VAERENBERGH uit ten laatste op 31 januari 2018, een wetvoorstel in te dienen houdende het opnemen van artikel 4 van de Grondwet in de lijst van de voor herziening vatbare artikels van de Grondwet en voor te stellen de 2/3 meerderheid en de meerderheid in elke taalgroep te schrappen.

Mijn voorstel is het logisch gevolg op het initiatief van raadslid Christine VAN VAERENBERGH in de Lennikse gemeenteraad; er niet op ingaan ondergraaft onherroepelijk haar geloofwaardigheid.

Trouwens reeds 1.116 dagen (van de verkiezingen van 2014 af) had zij de kans als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om dit wetvoorstel in te dienen. Enig opportunisme in het zicht van de komende verkiezingen zal wel niet vreemd zijn aan haar initiatief in de Lennikse gemeenteraad.

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

Advertentie

zaterdag 6 augustus 2011

 

            OPEN BRIEF

 

 

 

 

Aan mevrouw Caroline GENNEZ

Aan de heer Wouter BEKE

Aan de heer Alexander DE  CROO

Aan de heer Wouter VAN BESIEN

 

Voorzitters van de onderhandelende

 VLAAMSE POLITIEKE PARTIJEN

________________________________________________________

 

 

 

Geachte,

 

 

Het zal u gekend en bekend zijn dat de grondwet de federale staat ingedeeld heeft in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn; iedere gemeente behoort tot een taalgebied.(de eerste vijf artikelen van de grondwet);

 

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde staat haaks op deze grondwettelijke indeling en omdat deze zich uitstrekt over twee gewesten, gemeenschappen en taalgebieden.

 

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is dus het logische gevolg van de indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn; daaromtrent kan niet worden onderhandeld, laat staan gecompenseerd.

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft geen communautair aspect zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets dat een rechtstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet.

Als een democratisch gekozen meerderheid wetten goedkeurt, als het Grondwettelijk Hof een arrest velt, dan heeft de uitvoerende macht de plicht deze uit te voeren. Onderhandelen daaromtrent is de inhoud en de betekenis van het begrip democratie onderuit halen en de minderheid toelaten haar wil op te dringen.

Het naleven van de grondwet, het afdwingen van de naleving ervan en de uitvoering van een arrest van het Grondwettelijk Hof zijn dientengevolge in het Belgisch staatverband onmogelijk geworden.

Ik meen mij te herinneren dat uw federale parlementsleden, bij de aanvaarding van hun mandaat, gezworen hebben de grondwet na te leven.

Het is echter naïef te geloven dat de Franstaligen zullen bereid zijn het comfort van het status quo te verlaten; de resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.

 

 • Het behouden van de financiële transfers;
 • Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
 • Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
 • Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
 • In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
 • Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
 • Eist dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
 • Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

 

DEZE RESOLUTIE IS DOOR ALLE WAALSE PARTIJEN GOEDGEKEURD

 

Zo ook het “Manifeste pour l’Unité Francophone” van november 2006, ik citeer: “La scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, exigée par le Parlement flamand, signifie donc la fin du compromis fédéral belge. Elle est à ce titre non négociable si la frontière linguistique est maintenue dans son état actuel. “, einde citaat.

De Franstalingen zijn het blijkbaar vergeten dat zij in 1932 formeel de tweetaligheid geweigerd hebben hetgeen de facto en de jure de afbakening van de taalgrens voor gevolg had; een bescherming van de ééntaligheid in Wallonië. Die taalgrens moest, zal en mocht maar in één richting ondoorlaatbaar zijn: VAN VLAANDEREN NAAR WALLONIE.

 

Aan de voorzitters van de V L D en de S P a herinner ik  de handtekening onder de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2004 (zie bijlage) van de burgemeesters met ondermeer uw gewezen partijvoorzitters Dirk STERCKX, en Steve STEVAERT.

 

In deze gezamenlijke verklaring was duidelijk afgesproken dat Vlaanderen voor de splitsing van de kieskring geen prijs dient te betalen.

 

PACTA SUNT SERVANDA ?

 

Bij de voorgestelde splitsing van het gerechtelijk arrondissement blijft de formateur ostentatief uitgaan van Franstalige georganiseerde rechtsbedeling in Vlaanderen; andermaal het behoud en bestendigen van voorrechten.

 

Door hieromtrent te onderhandelen erkent u expliciet dat in dit land de grondwettelijke territoriale indeling, zonder compensaties voor de Franstalingen, niet meer langs democratische parlementaire weg kan gerealiseerd worden.

Wilfried MARTENS, één van de vaders van deze constructie, erkent in zijn memoires, ik citeer:

….. Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen.

Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstalingen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.

Ter informatie: voor de verkiezingen voor het Europese Parlement van 7 juni 2009 konden kandidaten uit 64 gemeenten van de WAALSE KIESKRING en het FRANSE KIESCOLLEGE in 35 Vlaamse Brabantse gemeenten aan de kiezer worden voorgesteld: het omgekeerde is niet mogelijk.

Mag ik u er aan herinneren dat sinds het ontstaan van de Belgische staat de Vlamingen de actieve verfransing van Vlaanderen ondergaan. De taal- en administratieve faciliteiten in de zes randgemeenten zijn het tastbare bewijs van het onvermogen en de onwil (onkunde) van de Franstaligen om zich aan te passen aan de taal- en de cultuurgemeenschap waar zij in volle vrijheid gekozen hebben te verblijven.

 

Charles ROGIER, de eerste premier van de nieuwe Belgische staat, liet daaromtrent geen twijfel bestaan met zijn brief aan de minister van Justitie, ik citeer:

 

Les premiers principes d’une bonne administration sont basés sur l’emploi exclusif d’une langue et il est évident, que la seule langue des Belges doit être le Français.

 

Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire que toutes las fonctions, civiles et militaires, soient confiées pour quelques temps à des Wallons; de cette manière les Flamands, privés temporairement des avantages attachés à ces emplois, seront contraint d’apprendre le Français et l’on détruira, peu à peu l’élèment germanique en Belgique

 

Het is een illusie te geloven dat in de geesten van de Franstaligen iets zou veranderd zijn; ik citeer D. REYNDERS, federaal vice-premier – 7 juni 2007

 

`S’IL Y A UNE PATRIE À DONNER AUX FRANCOPHONES,

S’IL Y A UNE PATRIE À LEUR FAIRE AIMER,

C’EST UNE PATRIE FRANCOPHONE,

UNE BELGIQUE FRANCOPHONE‘.

 

De grenzen van de deelstaten en de integriteit van de taalgebieden kunnen enkel nog gewaarborgd worden door het afschaffen van de taalfaciliteiten, die reeds decennia misbruikt worden om Vlaams-Brabant doelbewust te verfransen

 

De Vlaamse migratie naar Wallonië heeft nooit een actieve vervlaamsingspolitiek in het zuiden des lands voor gevolg gehad; de Vlamingen hebben zich, zoals het hoort, aangepast aan taal en cultuur van hun gastgemeenschap.

 

Wanneer gaat u nu eens voor altijd het Belgisch denkkader verlaten en u op dezelfde lijn stellen van uw Franstalige homoniemen die in de eerste plaats opkomen voor de belangen van hun volk, hun gewest en hun gemeenschap en pas het Belgische denkkader hanteren voor zover het in hun financiële kraam past.

 

De kern van het probleem is dat de Franstaligen er blijven van uitgaan dat heel België, dus ook Vlaanderen hun eigendom is, terwijl de Belgische staat uiteengevallen is in twee democratieën met diametraal tegengestelde inzichten, belangen en oplossingen.

 

De geschiedenis zou u moeten leren dat de Walen in tempore non suspecto openlijk opkwamen voor hun Franse identiteit:

 

 • De Luikenaar, Emile DUPONT, ondervoorzitter van de Senaat, verkondigde op 9 maart 1910 in de openbare vergadering van deze assemblee  “Vive la séparation administrative”;

 

 • In 1912 schreef Jules DESTREE in zijn brief aan het staashoofd  sur la Séparation de la Wallonie et de la Flandre, “Sire, er zijn geen Belgen”

 

Het unitaire Belgisch bestuursmodel is niet ontwricht door een zelfzuchtig en inciviek Vlaanderen, maar door de Franstalingen die zich tegen deze structuur keerden van het ogenblik af dat zij deze staat niet meer eigenmachtig konden besturen en overheersen.

 

De Belgische binding wordt nog gehandhaafd omdat de Franstaligen bijzonder veel baat hebben bij de ondoorzichtige financiële Vlaamse solidariteit. Valt dit financieel infuus weg door meer budgettaire transparantie en verantwoordelijkheid voor de eigen ontvangsten dan zal voor hen ook het federale België niet meer nodig zijn.

 

De nota van formateur E. DI RUPO is de perfecte vertaling van deze filosofie.

 

Door de onderhandelingspoort open te zetten zult u de Franstalingen toelaten deze politiek verder te organiseren en hun voorrechten verder uit te bouwen en te bestendigen. Maakt u zich geen enkele illusie: het zal nooit genoeg zijn.

 

Mevrouw en heren voorzitters zolang de Franstalingen, in het bijzonder de Francofonie in en rond Brussel, niet tot het inzicht komen dat zij moeten afzien van hun voorrechten, zowel communautair als sociaal -economisch is iedere onderhandeling tijdverlies en kan enkel leiden tot het zoveelste compromis dat in zich de kiemen zal dragen van een nieuw conflict.

 

De Franfurter Algemeine vat het bondig samen, ik citeer:

 

“ Hat ein Staat, dessen französichsprachiger Teil sich von der Niederländisch sprechenden Bevölkerung gigantisch alimentieren lässt, aber deren Kultur und Historie ostentativ ignoriert, nicht seine Existenz verspielt ? ”

 

Met hoogachting,

 

 

 

 

 

Willy DE WAELE

 Ere burgemeester

KONINKLIJKE OPDRACHTHOUDER

zondag 4 april 2010

            OPEN BRIEF

De heer Jean-Luc DEHAENE

Koninklijk Opdrachthouder.

_____________________________

Geachte heer,

Voor zover nodig vestig ik uw aandacht op de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn (de eerste 5 artikelen van de grondwet) en op het arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 (schending van de artikelen 10 en 11 van de grondwet).

De kieskring B H V, zoals georganiseerd voor de wet van 13 december 2002, staat haaks op deze grondwettelijke indeling.

De oplossing ligt nochtans voor de hand en is kristalhelder: de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurt de wet goed die reeds op 7 november 2007 door de Kamercommissie goedgestemd is.

Iedere andere benadering is strijdig met de fundamentele beginselen van een democratisch geordende rechtsstaat; een meerderheid beslist en de minderheid dient zich daar bij neer te leggen.

Indien de Franstaligen zich er niet kunnen bij neerleggen, en na het circus van de belangenconflicten, beroep doen op de alarmbelprocedure zullen zij, en zij alleen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen ervan.

Wat deze procedure betreft vestig ik er de aandacht op dat deze enkel kan worden ingeroepen indien ¾ van een taalgroep zich benadeelt acht. Ik daag de Franstaligen uit aan te tonen op welke wijze zij zouden benadeeld worden bij de splitsing van de kieskring; geen enkel recht wordt hen ontnomen.

Er wordt enkel een einde gesteld aan de voorrechten voor de Franstalingen in de Vlaamse rand, die zich weigeren te integreren en de taal en de cultuur te aanvaarden van de woonplaats die zij vrij gekozen hebben.

Uw opdracht is in dit kader dan ook zonder voorwerp omdat deze enkel kan en zal leiden tot “oplossingen” die de homogeniteit en integriteit van het Vlaams grondgebied en van het Nederlandstalige karakter van de Vlaams-Brabantse gemeenten zullen blijven bedreigen en de kiem in zich dragen van nieuwe conflicten.

Uw opdracht is het tastbare bewijs dat een rechtmatige en redelijke politieke doelstelling niet meer met respect voor de grondwet in een democratisch georganiseerde samenleving kan gerealiseerd worden.

Uw opdracht betekent dat de overheid de grondwet negeert en de eigen rechtsregels en het arrest van het Grondwettelijk Hof niet hoeft te respecteren om de voorrechten van een Franstalige kaste te behoeden en zelfs uit te breiden. Mag dit “systeem” dan nog verwachten dat burgers en de ondergeschikte besturen er zich bij neerleggen. Burgers hebben rechten en plichten, maar dat geldt ook voor de overheid.

Ten slotte vestig ik uw aandacht op een tekst van de hoofdredacteur van Le Soir in De Morgen van 26 maart 2010, ik citeer: “een democratie vereist dat alle leden van samenleving volgens dezelfde principes en wetten behandeld worden”, einde citaat.

Met deze terechte vaststelling voor ogen kan ik u, Koninklijke opdrachthouder, maar één raad geven: geef deze nutteloze opdracht terug aan het staatshoofd en nodig de Kamer van Volksvertegenwoordigers uit het voorliggende wetsvoorstel onverwijld goed te keuren.

Deze brief maak ik ter informatie over aan de Vlaamse federale volksvertegenwoordigers en aan de voorzitters van de Vlaams partijen.

Hoogachtend

 Willy DE WAELE

                        Burgemeester

BELANGENCONFLICT

zaterdag 14 november 2009

            OPEN BRIEF

De heer Karl-Heinz LAMBERTZ

Minister-president van de Duitse Gemeenschap

Koningsstraat, 180

 

1000               BRUSSEL

Geachte heer Minister-president,

U was zo vriendelijke op 9 oktober 2009 een delegatie van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde te ontvangen.

Duidelijk hebt u toen gesteld dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet het probleem is van de Duitse Gemeenschap is en dat u onze analyse deelt:

 • Aanpassing van de kieswetgeving aan de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden die territoriaal afgebakend zijn;
 • De uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003; dit arrest stelt dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het land en een discriminatie inhoudt tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied;
 • Geen compensatie voor het rechttrekken van deze ongrondwettelijke toestand;

U hebt toen stellig beloofd dat u niet zou ingaan op het verzoek tot inroepen van een belangenconflict door één taalgemeenschap; ik citeer u letterlijk: “indien niemand ons iets vraagt zullen wij niets doen”, einde citaat.

Volgens de grondwettelijke bepalingen kan het belangenconflict ingeroepen worden wanneer de uitoefening van bevoegdheden schade kan berokkenen aan de federale overheid of de gewesten en gemeenschappen.

Tot op heden is het belang door het Franse Gemeenschap niet aangetoond; trouwens bij een gesplitste kieskring wordt aan de Franstaligen in Halle-Vilvoorde geen enkel recht afgenomen; zij kunnen perfect blijven stemmen voor Franstalige kandidaten.

Voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement is een kandidaat (Christian VAN EYCKEN) van de Union des Francofones in Vlaams Brabant verkozen.

Indien u niet kan aanvaarden dat omtrent de politieke, administratieve en territoriale homogeniteit en integriteit van Vlaanderen niet kan onderhandeld worden dan moeten u  beseffen dat u de fundamenten van het Belgisch federaal model onderuit haalt, aansturen op een regeringscrisis, en er de gevolgen van ondergaan.

Het naleven van de Grondwet en het afdwingen van naleving ervan en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 behoren tot de meest fundamentele plichten in een rechtsstaat. Daarover kan niet worden onderhandeld tenzij u het bestaan van de rechtsstaat in vraag stelt. Door de Franstaligen steeds ter wille te zijn versnelt u enkel de ontbinding van het Belgische federale staatsverband.

Wij vragen trouwens dezelfde regeling die voor de Duitse Gemeenschap van toepassing is voor de Europese verkiezingen; hoewel alle gemeenten van het Duitse taalgebied faciliteiten hebben ten voordele van de Franstaligen, is er een Duits kiescollege met als territorium het Duits taalgebied. De Franstaligen leggen geen  lijsten neer in het Duitse taalgebied voor de Europese verkiezingen.

Via de media verneem ik dat u door het inroepen van het belangenconflict voor deze goede diensten als volgt beloond werd:

 • het Waalse gewest zal inzake ruimtelijke ordening bevoegdheden afstaan aan uw regering;
 • voor stad Eupen zal tegen 2018 een voetbalstadium met een capaciteit van 12.000 toeschouwers gefinancierd worden;

In aansluiting met ons onderhoud van vrijdag 9 oktober 2009 verneem ik dan graag:

 • conform uw engagement op 9 oktober 2009 verneem ik graag wie u gevraagd heeft, zowel van Franstalige als van Vlaamse zijde, een belangenconflict in te roepen;
 • Is de compensatie, hoger vermeld, correct weergegeven;

Ik twijfel er niet aan dat u, een man van zijn woord, mij zeer spoedig en omstandig een antwoord zult geven.

Met bijzondere hoogachting,

Willy DE WAELE

                        Burgemeester

DEMOCRATIE

zondag 29 november 2009

             OPEN BRIEF

De heer Philippe MOUREAUX

Minister van Staat

Senator-Burgemeester

Scheutboslaan, 24/7

 1080               BRUSSEL

 

 Geachte Collega,

Met zeer veel eerbied voor uw titels en verdiensten veroorloof ik het mij u als collega aan te schrijven

In De Morgen van zaterdag 28 november 2009 stelt u, ik citeer:

“Zonder een akkoord over B H V komen wij terecht in een periode van hevige politieke turbulentie. Als de regering het probleem niet oplost haalt zij het einde van de legislatuur niet. Zonder akkoord over B H V valt Leterme II”, einde citaat.

Even voordien liet u in Le Soir opnemen, ik citeer:

 “Op een op andere mannier zal B H V op een dag gesplitst moeten worden, maar voor de Franstalingen zullen er garanties en grote toegevingen van Nederlandstalige kant moeten tegenover staan”, einde citaat.

Uw partijvoorzitter doet er nog een schepje bovenop door te verkondigen dat de splitsing van B H V het einde van het Belgische staatsverband voor gevolg zal hebben.

Nochtans ligt de oplossing binnen handbereik. Stop met de belangenprocedures en laat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de splitsing goedkeuren; dit biedt op zich enige aardige voordelen:

Het Belgische staatsverband overleeft en wordt een turbulentie bespaard – toch één van de zorgen van de P S – en de Franstalingen kunnen zich probleemloos verder laven aan de Vlaamse gulheid;

 • De regering Leterme II kan ongestoort verder regeren tot medio 2011 en zich volledig concentreren op het rechttrekken van de voluntaristische begroting die met rustige vastheid opgesteld is;
 • De Grondwet wordt gerespecteerd; voor een staatsman van uw formaat moet dat toch een grote voldoening inhouden;
 • Het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt nagekomen en de rechtsstaat wordt geëerbiedigd; andermaal een hoogtepunt voor een doordesemd democraat;
 • De Franstalingen wordt geen enkel recht ontnomen en kunnen verder in Vlaams Brabant probleemloos lijsten neerleggen en verkozen worden; 
 • De stemming over de splitsing van de kieskring en van het gerechtelijke arrondissement door de volksvertegenwoordiging zal u zonder twijfel als een democratisch hoogtepunt waarderen – meerderheid tegen minderheid. Voor uw politieke formatie en voor uzelf, die de democratische besluitvorming hoog in het vaandel voeren, zal dit ongetwijfeld als een hoogdag in uw annalen geboekstaafd blijven;

 Het zou onbegrijpelijk zijn dat u dergelijke voordelen uit uw handen laat glippen om de voorrechten van een handvol Franstalingen in de Vlaamse rand rond Brussel, die zich uit vrij wil in Vlaanderen gevestigd hebben en weigeren zich aan te passen, te verdedigen.

 Bovendien lijkt met mij onwaarschijnlijk dat u als eminent socialist zult kunnen uitleggen dat u meer belang hecht aan het bestendigen en uitbreiden van de voorrechten van een handvol Franstaligen in de Vlaamse rand dan u te bekommeren omtrent het welzijn en de welvaart van uw Franstalige lotgenoten.

 Ik twijfel er niet aan dat u zeer spoedig zult inzien dat de beste oplossing voor de pacificatie in deze federale staat er in bestaat de splitsing van de kieskring B H V en van het gerechtelijke arrondissement te laten goedkeuren door de Volksvertegenwoordiging.

 Ik hoop u hieromtrent spoedig te lezen.

 Met bijzondere hoogachting,

 

Willy DE WAELE

                        Burgemeester

maandag 14 september 2009

 

 

De heer Elio DI RUPO

Voorzitter van de Parti Socialiste

Keizerslaan 13

1000               BRUSSEL

                                                                           

Geachte,

 Betreft: uw interview in De Standaard van maandag 14 september 2009.

Met verbazing, of toch niet, lees ik vandaag in De Standaard, ik citeer: “Als de Vlamingen B H V éénzijdig goedkeuren storten ze dit land in een avontuur”, einde citaat.

In uw francofone verblindheid verwart nog altijd democratie met het uitoefenen van voorrechten door een minderheid. Democratie betekent nog altijd dat een democratisch gekozen meerderheid, via een eenvoudige meerderheid – de helft + 1 – wetten goedkeurt; en dat die wetten door de beleidsvoerders worden uitgevoerd.

Onderhandelen daaromtrent is de inhoud en de betekenis van het begrip democratie onder uit halen en de minderheid toelaten haar wil op te dringen: dit wordt een dictatuur genoemd.

Misschien is het u ontgaan, maar op 7 november 2007 heeft de federale Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. Sindsdien blokkeren de Franstalingen de verdere besluitvorming door het inroepen van belangenconflicten; tot op heden echter hebben zij nagelaten aan te duiden over welke belangen het gaat. Tenzij het verdedigen van de voorrechten van de Franstalige bourgeoisie in de Vlaamse rand rond Brussel een kerntaak is voor een socialist.

Nochtans, en dat zou u ook moeten bekend zijn, is de federale staat samengesteld is uit gemeenschappen (de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap) en gewesten ( het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest) – de artikelen 1, 2 en 3 van de Grondwet.

De federale staat ingedeeld is in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en het Duitse taalgebied – artikel 4 van de grondwet. Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van één van deze taalgebieden.

De regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december 2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, is onmiskenbaar strijdig is met de grondwettelijke indeling van het land en houdt een discriminatie in tegenover de kandidaten en kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan, ik citeer:

 Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, behandelt de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “

Indien u niet aanvaardt dat omtrent de politieke, administratieve en territoriale integriteit van Vlaanderen niet kan onderhandeld worden dan moet u beseffen dat u de fundamenten van het Belgisch federaal model onderuit haalt en er de gevolgen van ondergaan.

Het naleven van de Grondwet en het afdwingen van naleving ervan en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 behoren tot de meest fundamentele plichten in een rechtsstaat. Daarover kan niet worden onderhandeld tenzij u het bestaan van de rechtsstaat in vraag stelt.

In uw geest is het Parlement een instelling dat alleen dienstig is als het de belangen van de Franstaligen dient; bijvoorbeeld, tegen de Vlaamse opinie in de vreemdelingenwet, de snel Belg wet en de tabakswet er door jagen onder de bedrijving van een regeringscrisis.

Als de Vlamingen vragen de Grondwet het arrest van het Grondwettelijk Hof te eerbiedigen worden zij verplicht te onderhandelen; beseft u dat u het Parlement en de parlementaire democratie hiermede tot een ordinaire zelfbedieningzaak degradeert.

Blijkbaar beseft u nog niet dat deze politiek de normale werking van de federale instellingen blokkeert en het federaal staatsverband regelrecht op de klippen laat lopen; dit is uw verantwoordelijkheid, deze van uw partij en van de Franstalingen.

Onderstaan een desbetreffend citaat uit onverdachte bron:

 La desintegration eventuelle de l’Etat belge ne sera probablement pas la resultante d’un accord entre les communaute´s, ni d’un vote au Parlement. Le separatisme ne devient une reelle menace que lorsque les institutions sont bloque´es; il s’agit d’une situation de fait.( H. VUYE en K. STANGHERLIN, ″Vers une sixieme reforme de l’Etat? Reflexions sur l’accord dit de renouveau politique du 26 avril 2002, C.D.P.K., 2002, 279.)

 Ik begrijp niet dat zich iemand die zich socialist noemt het opneemt voor de verdediging van de voorrechten van een paar tienduizend Franstalige bourgeois in de Vlaamse rand rond Brussel.

Durft u het aan uw Franstalige en Waalse landgenoten er over te informeren dat uw politieke formatie meer belang hecht aan de voorrechten van Franstalige inwoners in de Vlaamse rand, die niet tot uw gewest noch tot uw gemeenschap behoren, en waarover u per definitie geen bevoegdheid heeft, dan bekommert te zijn omtrent het welzijn van 3.500.000 Waalse landgenoten.

Ik hoop dat u de intellectuele eerlijkheid op te brengen om op deze brief te antwoorden en niet zoals in 2006, ondanks mijn aandringen (zie bijlagen), mijn brieven onbeantwoord te laten.

Bij gebreke aan enig antwoord zal ik dit beschouwen als een goedkeuren en onderschrijven van mijn analyse.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

Willy DE WAELE

                             Burgemeester

BRUSSEL – HALLE – VILVOORDE

  maandag 3 augustus 2009       

 

OPEN BRIEF

 

De heer Steven VAN ACKERE

Vice-Eerste Minister

Koningsstraat, 180

1000               BRUSSEL

 

 

 

Geachte heer Vice-Eerste Minister,

 In antwoord op de vraag van een journalist van het weekblad Knack van 29 juli 2009 stelt u, ik citeer:

 “Wat schieten wij er mede op als de Kamer over B-H-V stemt maar daarna geen regering meer is om de beslissing te bekrachtigen. Want als de splitsing in het Parlement wordt goedgekeurd, kun je er zeker van zijn dat de alarmbelprocedure wordt opgestart. Geen centimeter ga je op die manier vooruit.”

Ik wens er toch uw aandacht op te vestigen dat de eerste minister, en elk ander lid van de regering, zolang de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet ontbonden is het staatshoofd de goedgekeurde wet tot splitsing

van de kieskring ter ondertekening kan voorleggen.

Anders handelen zou betekenen dat een wet, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd is, niet meer uitvoerbaar is.

 In essentie komt het er op neer dat de Franstaligen over een VETO beschikken om de uitvoering van een democratisch tot stand gekomen wet, die hen niet zint, tegen te houden.

 In bovenvermeld interview stelt u eveneens, ik citeer:

 “het is niet omdat je onderhandelt dat je bereid bentplat op je buik te gaan, hé”

Ik vestig er toch uw aandacht dat de Francofonie nooit aanvaard heeft en nooit zal aanvaarden dat zij haar taalkundige, culturele en administratieve greep op Vlaanderen verloren heeft. Er bestaat echter niet de geringste verwachting dat zij zal ophouden alle middelen te gebruiken om haar electorale en administratieve voorrechten in Vlaams Brabant te behouden en zelfs uit te breiden.

 Zelfs leden van de regering, waarvan u als vice-premier deel van uitmaakt, winden er geen doekjes om, ik citeer:

 •  het Brusselse kiessysteem staat gelijk met apartheid, Bernard CLERFAYT, federaal staatssecretaris;
 •  de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel in vraag stellen, Didier REYNDERS, vice federaal premier;
 • de Franstaligen zullen geen onderhandelingen voeren voorafgaand de benoeming van de drie burgemeesters in de rand en zonder gebiedsuitbreiding van Brussel. Uiteraard worden die elementen gekoppeld aan elk gesprek over communautaire dossiers. De Vlamingen zullen een prijs moeten betalen voor een eventuele staatshervorming, Olivier MAINGUIN, voorzitter van een meerderheidspartij;

Ik heb uw ambt over deze uitspraken niet horen reageren laat staan afkeuren.

Indien u nog de illusie koestert dat de Franstaligen tot een dialoog bereid zouden zijn verwijs ik naar de voorbije jaren. Op geen enkel ogenblik, en niets wijst er op dat die bereidheid nu zou bestaan, waren de Franstaligen tot een constructieve dialoog bereid.

Trouwens onderhandelingen tussen de gemeenschappen en gewesten hebben enkel kans op slagen indien de Franstaligen bereid worden gevonden financiële verantwoordelijkheid op te nemen voor hun bestuursdaden en respect opbrengen voor de politieke en bestuurlijke organisatie van Vlaanderen en de territoriale integriteit van het Vlaamse grondgebied.

Het federaal politiek systeem bestaat er in de conflicten te beheersen ten koste en ten laste van de meerderheid van dit land. Het wordt evenwel steeds duidelijker dat de consensuspolitiek niet meer bij machte is communautaire crisissen te beheersen en uiteindelijk er onder zal bezwijken. Door de Franstaligen blijvend ter wille te zijn en steeds op hun eisen in te gaan versnelt u enkel de ontbinding van het federaal staatsbestel.

Intussen blijft de Francofonie ongestraft de vrijheidsbeleving opeisen als een recht, terwijl de Vlaamse vraag naar een gelijkheid als dwang wordt afgedaan en daarbij straal alle arresten van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof blijft negeren. De eigen Francofone vrijheid wordt als democratie voorgesteld terwijl het Vlaamse streven naar gelijkheid intolerant en racistisch wordt.

Ik blijf me afvragen hoe het mogelijk is dat de Vlamingen en hun mandatarissen, die de meerderheid in dit land vormen, en het bovendien financieel recht houden, zo onderdanig de Franskiljonse en Waalse grillen blijven inwilligen.

Vlaanderen zal deze crisis overleven. Het Belgische federaal staatsbestel overleeft geen versterking van de Francofonie in Vlaanderen. Een analyse van de laatste verkiezingsuitslag laat daaromtrent niet de minste twijfel bestaan.

Indien de Franstaligen blijven weigeren de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zonder enige compensatie te aanvaarden, moeten zij er zich van bewust worden dat het Belgische staatverband, dat zij zo hoog in hun vaandel voeren, regelrecht op de klippen laten lopen en de fundamenten van het federale België zelf ondergraven.

Als de Franstalingen, bij uitputting van het belangenconflict, de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

Bijgaand maak ik u ter informatie de brief over die ik eerste minister liet geworden.

Deze brief stuur ik ter kennisgeving aan mevrouw Ann PEUTEMAN, redacteur van het artikel in Knack.

 

Met bijzondere hoogachting,

 

 

 

 

 

 

 

Willy DE WAELE

Burgemeester

BRUSSEL – HALLE – VILVOORDE

zaterdag 12 september 2009   

OPEN BRIEF

De heer Herman VAN ROMPUY

Eerste Minister

Wetstraat, 16

 1000               BRUSSEL

 

 

Geachte heer Eerste Minister,

 Met mijn brief van 23 juni 2009, waarop ik tot op heden geen antwoord mocht ontvangen, heb ik er uw aandacht op gevestigd dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hangende is om deze splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed te keuren (zie eerste bijlage).

 Bij uw terugkeer uit een welverdiende vakantie heeft u via een radio-interview beklemtoond dat de rechtsstaat moet gerespecteerd worden. Hoewel zoiets in een democratisch georganiseerde samenleving vanzelfsprekend is, is het toch betekenisvol dat een eerste minister in functie die zo duidelijk benadrukt.

 Mag ik dan ook aanmenen dat het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de rechtmatige parlementaire weg zal volgen en zonder onderhandelingen wordt goedgekeurd.

 Aangezien het derde belangenconflict ten laatste op 20 oktober 2009 afloopt biedt dit uw ambt en uw regering een uitstekende mogelijkheid om de rechtstaat te eerbiedigen en de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot de stemming te laten overgaan.

Als de Franstalingen de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

 Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

 Bijgaand maak ik u eveneens ter informatie een brief over die ik uw vice-premier S. VAN ACKERE liet geworden; eveneens tot op heden zonder antwoord (zie tweede bijlage).

 Met bijzondere hoogachting,

               

Willy DE WAELE

Burgemeester

B H V – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

donderdag 23 juli 2009          

 

OPEN BRIEF

 

De heer Herman VAN ROMPUY

Eerste Minister

Wetstraat, 16

1000               BRUSSEL

Geachte heer Eerste Minister,

Aan de media heeft u gisteren verklaard dat u voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor einde maart 2010 een akkoord wenst af te bereiken.

Het zal u zeker bekend zijn dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel hangende is om deze splitsing goed te keuren. De parlementaire procedure wordt door de Franstaligen op de lange baan geschoven door het systematisch inroepen van het belangenconflict – welk belang trouwens hebben deze in Vlaams Brabant dan het in stand houden en uitbreiden van hun voorrechten.

Een akkoord bereiken veronderstelt onderhandelen; onderhandelen betekent toegevingen.

Het is hallucinant vast te stellen dat een eerste minister in functie bereid zou zijn te onderhandelen over:

 •  De toepassing van de Grondwet;
 • De uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003;

Met op dergelijke wijze tewerk te gaan geeft u toe dat een redelijke politieke eis (splitsing van de kieskring) en de uitvoering van de rechtsregels die de overheid zelf goedgekeurd heeft, niet meer langs een democratische parlementaire procedure te realiseren zijn en aanvaardt u het ondergraven van de rechtstaat.

Het is de plicht van de federale regering er over te waken dat de grenzen van de deelstaten en de integriteit van de taalgebieden gewaarborgd blijven. Daaromtrent kan niet worden onderhandeld, laat staan toegevingen te doen.

Ter informatie en volledigheidshalve onderstaand de resolutie die door alle Franstalige partijen in het Waals parlement is goedgekeurd:

 •  Spreken zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstalingen in de rand;
 • Eisen de aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
 • Eisen in / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
 • Eisen bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
 • Eisen dat Vlaanderen de conventie over de minderheden goedkeurt;
 • Zeggen hun vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

De splitsing van de kieskring heeft echter geen communautaire aspect zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets dat een rechtstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet en het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Als de Franstalingen, bij uitputting van het belangenconflict, de alarmbelprocedure inroepen dan zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren van de federale besluitvorming.

 Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enkele duizenden Franstalingen in de Vlaamse rand dan oog te hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000 landgenoten.

 Met bijzondere hoogachting,

                                

Willy DE WAELE

Burgemeester

EUROPESE VERKIEZINGEN

RESOLUTIE BEREFFENDE DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE EN DE UITVOERING VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF.

Overwegende dat het op 7 november 2008 precies één jaar geleden is dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft goedgekeurd.

Overwegende dat deze wetsvoorstellen de artikelen van de de kieswet 13 december 2002 vervangen (voor de provincie Vlaams-Brabant), die op 26 mei 2003 door een arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof werden vernietigd wegens discriminatie en ongrondwettelijkheid.

Overwegende dat sinds die goedkeuring op 7 november 2007 door de Franstaligen een nieuwe carrousel van “belangenconflicten” opgevoerd wordt om een stemming in de voltallige Kamer te beletten.

Overwegende dat een eerste “belangenconflict” werd ingeroepen door het parlement van de Franse Gemeenschap afliep op 9 mei 2008.

Overwegende dat het tweede “belangenconflict”, ingeroepen door de Cocof, de Brusselse Franstalige Gemeenschapscommissie, één dezer dagen afloopt.

Overwegende dat bovendien het Waals Parlement en het Brussels Parlement, goed voor nog een jaar uitstel, eveneens een “belangenconflict” kunnen inroepen.

Overwegende dat de Franstaligen vier keer een “belangenconflict” kunnen inroepen; Vlaanderen slechts één keer.

Overwegende de plechtig ondertekende verklaringen voor onverwijlde splitsing van 13 mei 2004, de beloften aan de kiezer in partijprogramma’s voorafgaand aan de verkiezingen van 10 juni 2007 en de Vlaamse regeerakkoorden.

Overwegende dat voor de Europese verkiezingen de discriminatie en ongrondwettelijkheid nog erger is dan voor de federale verkiezingen;

Overwegende dat voor de Europese verkiezingen Halle-Vilvoorde met zijn 35 Vlaamse gemeenten tot het Waalse kiesdistrict behoort, wat betekent dat een kandidaat uit Aarlen stemmen kan halen in Halle-Vilvoorde, terwijl een kandidaat uit Vlaanderen GEEN stem kan halen in het aangrenzende Waals-Brabantse Tubeke of Henegouwse Edingen.

Overwegende dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen communautair aspect heeft zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets dat een rechtstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet.

Overwegende dat de grondwet het hoogste gezag in een rechtstaat vertegenwoordigt en de sterkste bescherming verleent aan de meest fundamentele rechten.

Overwegende dat de niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 door de wetgevende en uitvoerende macht een schaamteloos bedrog is en het negeren van de rechtsregels die de overheid zelf goedgekeurd heeft.

 

Overwegende  dat het naleven van de grondwet en het afdwingen van deze naleving in het Belgisch staatverband onmogelijk geworden is.

Overwegende dat er niet kan onderhandeld worden over dit hele dossier; deze ongrondwettelijke situatie moet eenvoudig door al de betrokken partijen zonder enige compensatie worden rechtgezet.

Overwegende het niet naleven door de federale overheden van de rechtregels die ze zelf goedgekeurd heeft, hoeven noch de burgers, noch de ondergeschikte besturen er zich bij neer te leggen; zij hebben het morele recht en de plicht zich daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken.

 

Overwegende dat de Belgische regering zelfs de grondwet niet meer wenst (kan) naleven, kan van de ondergeschikte besturen en de burgers nog wel verwacht worden dat ze braaf zullen helpen wetsovertreding uit te voeren?

 

Overwegende dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hun medewerking niet kunnen verlenen aan de organisatie van ongrondwettelijke verkiezingen.

 

 

 

Besluit

 

Artikel 1:

 

De raad roept de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op, hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover diegenen die hen verkozen hebben en aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn, en het wetsvoorstel houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld goed te keuren, conform de verbintenissen die door alle Vlaamse partijen werden aangegaan voor de verkiezingen van juni 2007.

 

 

 

 

 

Artikel 2:

 

De raad vraagt uitdrukkelijk de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet te zwichten voor de chantage van de Franstaligen, zelfs indien zij gebruik te maken van bevoegdheidconflicten, alarmbel- en andere procedures.

 

 

Artikel 3:

De Raad stelt vast dat geen medewerking kan verleend worden aan de organisatie van de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 gezien de discriminatie vastgesteld door het Grondwettelijk Hof niet opgeheven is.

Artikel 4:

 

De Raad kan geen enkele vorm van compensatie aanvaarden, die een bevestiging en een uitbreiding inhouden van voorrechten die de Franstalingen in de Vlaamse randgemeenten zijn toegestaan, en verwerpt uitdrukkelijk de toegevingen die de Vlamingen in de federale regering in 2005 bereid waren toe te staan voor een zeer onvolledige splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Artikel 5:

 

De Raad verwerpt eveneens uitdrukkelijk:

 

 • De goedkeuring van het minderhedenverdrag;
 • De oprichting van een federale kieskring met voorbehouden mandaten;
 • De oprichting van een paritaire Senaat;
 • De gelijktijdige organisatie van federale- en gewestverkiezingen;
 • De territoriale uitbreiding van het Brussel Gewest;
 • Dat aan de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen bevoegdheden toegekend worden;

 

Artikel 6:

 

De Raad vraagt de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden het Belgische denkkader verlaten en zich op dezelfde lijn te stellen van hun Waalse homoniemen die in de eerste plaats opkomen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en pas het Belgische denkkader hanteren voor zover het in hun financieel kraam past.

 

Artikel 7:

 

Deze resolutie wordt overgemaakt aan:

 

Ø    De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;

Ø    De leden van de Senaat;

Ø    De leden van het Vlaams Parlement;

Ø    De ministers van de Federale regering;

Ø    De ministers van de Vlaamse regering;

Ø    De gouverneur van Vlaams Brabant;

Ø    De Colleges van burgemeester en schepenen van Vlaanderen;