ONGELIJKE BEHANDELING

 

Op 7 november 2007 is in de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de splitsing van de kieskring Brusse-Halle-Vilvoorde door een Vlaamse meerderheid goedgekeurd; de Franstaligen verlieten de vergadering.

Deze democratisch genomen beslissing is nooit uitgevoerd en door de Frans- en Duitstaligen gedurende 2,5 jaar met het inroepen van het belangenconflict tegengehouden.

Een aanpassing van de kieswetgeving aan de grondwettelijke indeling van de federale staat in gewesten, gemeenschappen en taalgebieden is via een democratische besluitvorming niet meer realiseerbaar.

 • ···

Op 7 november 2007 is een einde gesteld aan de federale democratische besluitvorming met de wapens die de “Vlaamse” partijen ter beschikking van de Franstaligen gesteld hebben.

 • ···

Deze belangconflictprocedure werd ingesteld met de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen. Deze belangenconflictprocedure kan zelfs met een eenvoudige meerderheid niet meer afgeschaft worden omdat de Franstaligen eindeloos belangconflicten kunnen opstarten en met de alarmbelprocedure iedere verandering tegenhouden.

 • ···

Binnen het federaal staatsverband is dit democratisch deficit niet meer recht te trekken.

 • ···

Een democratische besluitvorming door de meerderheid laat ruimte aan minderheden, hun opvattingen en gedragingen, zonder dat deze de inzichten en overtuigingen van de meerderheid kunnen tegenhouden, hun wil aan de meerderheid opdringen en het democratisch besluitvormingsproces verhinderen en onmogelijk maken.

Het meerderheidsbeginsel houdt in dat een numerieke meerderheid beslist en dat de genomen beslissingen ook bindend zijn voor de minderheid.

 • ···

Het is onbegrijpelijk dat de klassieke “Vlaamse” partijen door te weigeren het komende parlement grondwetgevende bevoegdheden toe te kennen berusten in de ongelijke behandeling van Vlaanderen en  de Vlamingen en het behoud van de financiële, taalkundige en electorale voorrechten van de Franstaligen.

Vlaanderen ondergaat niet alleen de dictatuur van de Franstalige minderheid maar verliest, door de collaboratie van de “Vlaamse” partijen, ieder uitzicht op een democratische gelijke behandeling.

Het laat zich raden hoeveel flessen champagne over de taalgrens ontkurkt werden.

 • ···

De zesde staats(mis)vorming uitschrijven in meer dan 1.000 A viertjes staat garant voor tegengestelde interpretaties en conflicten. Een heldere staatsstructuur en coherente bevoegdheidspakketten zijn ver te zoeken en fiscale autonomie is in geen velden of wegen te bespeuren.

Een doorgedreven grondige sanering van alle beleidsniveaus, de arbeidsmarktregeling, economische hervormingen, armoedebestrijding, financiële verantwoordelijkheid zullen onvermijdelijk de communautaire tegenstellingen blootleggen, een rem zijn voor een efficiënt bestuur en finaal leiden naar een nieuwe ronde heilloze compromissen.

Compromissen kunnen best aanvaarbaard zijn indien de inhoud overeenstemt met de verzuchtingen van alle partijen; de zesde staats(mis)vorming echter voldoet op geen lichtjaren na aan een eerbaar te verdedigen Vlaams compromis.

 ···

Met de resoluties van 3 maart 1999 van het Vlaams Parlement, goedgekeurd door Christen Democraten, Liberalen en Socialisten wordt geen rekening gehouden.

 

 • meer coherente bevoegdheidspakketten zijn een belangrijk instrument voor het tot stand brengen van een efficiënt bestuur, samen met een ruime financiële en fiscale autonomie;
 • Het federale staatsmodel dient gebaseerd te zijn op een fundamentele tweeledigheid op basis van twee deelstaten, met daarnaast Brussel met een specifiek statuut en de Duitstalige gemeenschap;
 • De solidariteit dient behouden te blijven op basis van objectieve, duidelijke en doorzichtige mechanismen en omkeerbaarheid. Dergelijk mechanisme mag niet tot gevolg hebben dat het ontvangende deelgebied per capita meer overhoudt dat het betalende deelgebied.

 

 De resolutie van het Waals parlement van 16 juli 2008, door alle politieke fracties goedgekeurd, is zowat integraal in de zesde staats(mis)vorming opgenomen.

 •  Het behouden van de financiële transfers;
 • Verzet tegen elke bevoegdheidsoverdracht zonder bijkomende middelen;
 • Spreekt zich uit voor een actieve solidariteit met de Franstaligen in de rand;
 • Aansluiting van de randgemeenten bij het Brussels gewest;
 • In / uitschrijvingrechten bij verkiezingen;
 • Bevoegdheden voor de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen;
 • Zegt zijn vertrouwen op in de Vlaamse Kamers van de Raad van State;

 

De Franstaligen hebben geen kritiek op de zesde staats(mis)vorming en hun media zwijgen in alle talen, vooral het Frans, omdat deze precies aan al hun eisen tegemoet gekomen is en klampen zich merkwaardig genoeg zich steeds meer aan de monarchie vast omdat zij er van uitgaan dat deze instelling hun behoedt tegen het uiteenvallen van de Belgische staat en de er aan verbonden politieke, administratieve en financiële voorrechten.

 ···

Zelfs het nut van de federale verkiezingen in Vlaanderen kan in vraag worden gesteld omdat deze enkel de politieke machtsverhoudingen binnen Vlaanderen zullen bepalen maar geen invloed hebben op het federale beslissingsniveau gezien de Vlaamse rekenkundige meerderheid door de diverse staats(mis)vormingen tot een politieke minderheid gedegradeerd is.

Nu reeds kan er gif worden op ingenomen dat de dure eden zonder  Vlaamse meerderheid niet in een federale regering te stappen probleemloos zullen worden verloochend.

 • ···

De klassieke “Vlaamse” partijen verschuilen zich achter de noodzakelijk sociaal-economische hervormingen maar laten ondertussen toe dat de overdracht van de financiële middelen naar de regio’s beperkt wordt tot 87,5 % er van om de federale begroting te saneren.

Deze operatie kost Vlaanderen over de komende 2 jaar 2,5 miljard €.

Het Brussels gewest daarentegen wordt met een jaarlijkse en geïndexeerde toelage van 461 miljoen € in de watten gelegd terwijl Wallonië gedurende 10 jaar jaarlijks met 300 miljoen € bedacht wordt, bovenop de bestaande financiële transfers.

“Personne ne peut s’appauvrir” is duidelijk niet van toepassing voor Vlaanderen en de Vlamingen en betreft enkel het in stand houden van de verworven rechten van de Franstaligen die enkel door de enorme Vlaamse financiële transfers hun politieke beslissingen kunnen financieren.

 • ···

Door te weigeren de noodzakelijke grondwetsartikels voor wijziging aan te duiden en het volgende parlement grondwetgevende bevoegdheden toe te kennen bevestigen de klassieke “Vlaamse” partijen de Franstalige hegemonie en verloochen zij de belangen van Vlaanderen en van de Vlamingen die hen verkozen hebben en aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn.

Dit kan nog verhinderd worden door de Vlaams federale parlementsleden er op te wijzen dat hun herverkiezing zal afhangen van een herziening en van het herstel van de grondwet tot zijn essentiële inhoud:

 • de organisatie van het staatsverband;
 • de rechten en de plichten van de burgers;

 De grondwet dient gezuiverd te worden van alle artikelen die betrekking hebben op de verkiezings- en taalvoorrechten van de Franstaligen.  Wie in Vlaanderen vrij zijn woonplaats kiest wordt geacht de taal en de cultuur van de gastgemeeschap te aanvaarden.

 • ···

Tot 15 april 2014 hebben de Kamerleden en Senatoren de bevoegdheid om de desbetreffende artikelen van de grondwet voor herziening open te verklaren; er zal nauwkeurig op hun stemgedrag worden toegezien.

Er zal over gewaakt worden dat de namen van de vertegenwoordigers des volks die de grondwetsherziening verhinderen zullen gepubliceerd worden.

En nog zijn wij verschopten, de knechten in de staat.
Wij leven niet van loos gebaren, van ijdel hopen en geduld;
De voogden moeten weten: de tijden zijn vervuld.

Clem DE RIDDER

Als u zich in deze analyse kunt terugvinden en de volgende 5 jaar de niet gevangen wilt blijven van de Franstalige minderheid en de collaborerende Vlaamse klassieke partijen nodig ik u, familie, vrienden en kennissen uit deze tekst overal in Vlaanderen te verspreiden en de vertegenwoordigers des volks hiermede te confronteren.

Willy DE WAELE

Ere Burgemeester

Advertentie