Uitgelicht

GRONDWETTELIJK SERAIL

Mechelen,25 maart 2019

Aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Paleis der Natie

BRUSSEL

Geachte vertegenwoordiger des volks,

Het Algemeen Bestuur van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (AB/OVV) stelt vast dat Vlaanderen en de Vlamingen opgesloten zijn in een grondwettelijk Serail en de sleutels ervan ter beschikking gesteld werden van de Franstalige minderheid die er naar goeddunken kan over beschikken.

Het AB/OVV is zeer bezorgd voor de toekomst van Vlaanderen, omwille van de negatieve gevolgen van de opeenvolgende staatshervormingen, inzonderheid de zesde.

De vrijheid en gelijkheid van de liberale rechtstaat zijn wij als vanzelfsprekend gaan beschouwen maar men vergeet hoeveel moeite het heeft gekost om deze te veroveren en te handhaven.

Democratie is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en niet toelaat dat aan de meerderheid van de bevolking door een minderheid ongewenste maatregelen of wetten kunnen worden opgelegd.

Vrij en gelijk in rechten en plichten betekent dat niemand aanspraak kan maken op voorrechten en iedereen vrij en met gelijke voorwaarden kan deelnemen aan en bijdragen tot de besluitvorming.

Een democratische besluitvorming door de meerderheid laat ruimte aan minderheden, zonder dat deze de inzichten en overtuigingen van de meerderheid kunnen tegenhouden.

Een minderheid mag nooit haar wil opdringen aan de meerderheid en zo het democratisch besluitvormingsproces verhinderen en/of onmogelijk maken.

Het meerderheidsbeginsel (de helft + 1) houdt in dat de meerderheid beslist en dat de genomen beslissingen ook bindend zijn voor de minderheid. Dit beginsel uitschakelen is zonder meer het einde van de democratie.

Door de diverse staatshervormingen heen, alhoewel misvormingen de aangewezen term is, werden de fundamenten van een democratische staatsordening onderuitgehaald om een Belgisch staatsverband in stand te houden tegen de belangen van Vlaanderen in.

Zelfs de structuur van de grondwet, rechten en plichten van de burgers en de ordening van het staatsverband, werd onderuitgehaald om politieke, administratieve, financiële en juridische voorrechten voor de Franstalige minderheid te vergrendelen, die zonder hun instemming niet meer kunnen worden gewijzigd.

Samen met belangenconflicten, alarmbellen, paritaire samenstelling van beslissingsorganen, werd de Vlaamse demografische meerderheid gedegradeerd tot politieke minderheid. Vlaanderen is waarschijnlijk het enige land, behoudens dictaturen, dat zijn demografische meerderheid heeft laten vergrendelen en er op de koop toe er voor betaalt.

Wijlen premier en staatsminister Wilfried MARTENS vertelt daarover in zijn memoires (blz. 771):

Wegens de vele grendels zouden de Vlaamse politici voortaan afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen.

Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zouden worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.

Wijlen de heer André MAST, hoogleraar staatsrecht schijft hieromtrent:

De ervaring leert dat de grondwet haar doeltreffendheid verliest in de mate dat zij haar algemeenheid aflegt en dat haar ontwerpers de pretentie hebben aan de gestelde machten gedetailleerde voorzieningen voor te schrijven.

Staatsraad Jeroen VAN NIEUWENHOVE voegt er aan toe:

Een grondwet die zelf gedetailleerde regelingen bevat, zijn karakter van grondwet verliest.

Deze vergaande vergrendeling doorbreken is enkel mogelijk door het herschrijven van de grondwet, die uitgaat van een Vlaamse en een Waalse natie die autonoom beslissen over de organisatie van hun staatsverband, rechten en plichten van de burgers, de middelen die ervoor dienen gevraagd te worden en de verantwoording voor het gebruik ervan.

Het probleem Brussel stelt zich dan ook niet meer aangezien deze stad deel uitmaakt van Vlaanderen en zoals iedere Vlaamse stad en/of gemeente onderworpen wordt aan de Vlaamse regelgeving.

De Belgische grondwet werd in 1831 door het Nationaal Congres met een gewone meerderheid goedgekeurd. Dezelfde principes zijn vandaag nog van toepassing. Een democratisch gekozen meerderheid kan in het federale parlement met een gewone meerderheid een nieuwe grondwet uitvaardigen.

De Vlaams volksvertegenwoordiging telt in het federaal parlement 87 leden;; dus ruim boven het vereiste aantal van 76 stemmen. In de Senaat bezetten de Vlamingen 32 van 50 zetels.

Het AB/OVV stelt u dan ook voor voorafgaand de ontbinding van de Kamer een verklaring tot grondwetsherziening in te dienen en goed te keuren die de volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaart.

De volledig tekst van onze analyse en onze voorstellen zijn beschikbaar op de webstek van het Overlegcentrum: Ovv.vlaanderen.

Het AB/OVV verwacht uw antwoord ten laatste op 16 april 2019. Dit antwoord, of gebrek eraan, zal via de media bekend worden gemaakt.

Met dank voor uw aandacht en met bijzondere hoogachting,

Namens het Algemeen Bestuur van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen,

Willy DE WAELE

Voorzitter

Advertentie